ReadyPlanet.com
dot dot
เช่ารถนำเที่ยวในลาว

รายการเช่ารถนำเที่ยวพิเศษ( แบบส่วนตัวหรือครอบครัว)

หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง-เชียงขวาง-หลวงพระบาง (ทางรถยนต์)

คุณแสง (ผู้จัดการสำนักงาน และหัวหน้าทัวร์) ยินดีให้คำปรึกษาในการท่องเที่ยว สปป.ลาว

ไกด์สาว และพนักงานขับรถจาก สปป.ลาว ยินดีต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากไทย

รถตู้โตโยต้าคอมมิวเตอร์หลังคาสูง จาก สปป.ลาว(บริการ รับ-ส่ง ต้นทางที่หนองคาย)

รถตู้ ซูซุกิ เอพีวี เหมาะสำหรับครอบครัวจำนวน 4-5 ท่าน

รถตู้ โตโยต้า คัสตอม เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ หรือคณะเพื่อนสมาชิกตั้งแต่ 7-9 ท่าน

รถตู้ โตโยต้า คอมมิวเตอร์(หลังคาสูง) เหมาะสำหรับคณะครอบครัวใหญ่ หรือคณะตั้งแต่ 10-12 ท่าน

เรียนท่านที่มีความสนใจเดินทางท่องเที่ยว สปป. ลาว เส้นทาง หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง

แบบพิเศษเฉพาะกลุ่มคณะ โดยใช้รถยนต์เดินทางจากหนองคายปลายทางหลวงพระบาง โปรแกรมการท่องเที่ยวจะครอบคลุมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งหมดของนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองวังเวียง และหลวงพระบาง(เมืองมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม) โดยการบริการแบบพิเศษเช่าเหมารถจากหนองคายพร้อมกับการอำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว กับพนักงานขับรถที่มีความชำนาญเส้นทางใน สปป.ลาว และมีความรู้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่างใน สปป.ลาว รวมถึงการให้ข้อมูลสถานที่พักโรงแรมที่เหมาะสมกับคณะ และร้านอาหาร ร้านค้าตามความต้องการของคณะท่าน โดยคณะของท่านจะสามารถเลือกที่พักและทานอาหารได้เองแบบส่วนตัว และเป็นการท่องเที่ยวแบบประหยัดควบคุมการใช้จ่ายและงบประมาณการท่องเที่ยวแบบเหมาะสม โดยมีโปรแกรมพอสังเขปดังนี้

วันแรก …………………หนองคาย - เวียงจันทน์ (พระธาตุหลวง – ประตูชัย - ตลาดเช้า) เดินทางพักที่เมืองวังเวียง(ล่องเรือแม่น้ำซอง-ขึ้นชมถ้ำจัง)

วันที่สอง………………..วังเวียง - กาสี - หลวงพระบาง ( ชมธรรมชาติที่สวยงามระหว่างการเดินทาง) พักที่หลวงพระบาง (น้ำตกกวงสี - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด)

วันที่สาม………………..เที่ยวรอบๆหลวงพระบาง ( วัดเชียงทอง – ลงเรือเที่ยวถ้ำติ่ง)

วันที่สี่…………………..ตักบาตรเช้า และออกเดินทางกลับเวียงจันทน์ (ชอปปิ้งร้านสินค้าปลอดภาษี ที่ด่านขาออกลาว)

ค่าบริการเช่ารถตู้  เที่ยวในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ 4,000บาท ต่อวัน เที่ยวท่าง่อน-เขื่อนน้ำงึม 5,000บาท ต่อวัน  เทียววังเวียง  5,500บาท ต่อวัน  เที่ยว วังเวียง-เชียงขวาง-หลวงพระบาง) ถ้าเป็นรถตู้โตโยต้า คอมมิวเตอร์รุ่นใหม่(หลังคาสูง) ราคาค่าเช่า 6,000บาท ต่อวัน

ค่าบริการนี้รวม เช่าเหมารถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมัน รวมถึงค่าธรรมเนียมรถ เข้า-ออกเมือง ค่าธรรมเนียมผ่านทางในลาว ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในลาว และการอำนวยความสะดวกยื่นเอกสารที่ด่าน ไทย-ลาว ติดต่อจองที่พักโรงแรมที่นครหลวงเวียงจันทน์-เมืองวังเวียง-เชียงขวาง และเมืองหลวงพระบาง

หมายเหตุ รถบริการรับส่งที่ต้นทางในเขตตัวเมืองหนองคาย ที่จุดนัดพบ (วัดโพธิชัยหลวงพ่อพระใส) ทีหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว หรือโรงแรมที่พักในตัวเมืองหนองคาย ถ้าให้ไปรับที่จังหวัดอุดรธานี (สนามบิน หรือที่พักโรงแรม) ค่าบริการบวกค่าน้ำมันเพิ่มอีก 1,500บาท ต่อเที่ยว

...................................................................................

เที่ยวกับบริษัทท่องเที่ยวที่จดทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 51-00322 ใบอนุญาตมัคคุเทศก์ เลขที่ 51-0747

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้โดยตรงที่ คุณแสง 083-4170765 ,  081-2627500

โปรแกรมตัวอย่างที่1

เช่ารถนำเที่ยวแบบครอบครัวส่วนตัว

 หนองคาย-เวียงจันทน์–วังเวียง–หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน  (เดินทางโดยรถตู้)

วันที่แรก    (วันที่...........................) หนองคาย – เวียงจันทน์ - พักวังเวียง 1 คืน

06.00 น.  รับคณะที่สถานนีรถโดยสาร (บขส) หนองคาย พาคณะเดินทางไปกราบไหว้หลวงพ่อพระใส(วัดโพธิ์ชัย)

07.00 น.  ทานอาหารเช้า (ขอแนะนำขนมปัง ไข่กระทะ ซึ่งเป็นอาหารเช้าของหนองคาย) และเตรียมตัวออกเดินทาง

08.00 น.  รถรับคณะสู่ด่าน ตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว เพื่อเตรียมเอกสารในการเดินทาง

08.30 น.  เคลียร์เอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศลาว พร้อมเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์

09.00 น.  เข้าชม พระธาตุหลวง สร้างขึ้นเพื่อบรรจุประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (กระดูกหัวเหน่า) ของพระพุทธเจ้าที่

              อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย และอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้กอบกู้อาณาจักรล้านช้างซึ่งตั้งอยู่

                หน้าพระอารามหลวง

09.45 น.  เข้าชม อนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรม ฌอง-เซลิเซ่ ของฝรั่งเศส ซุ้มประตูขนาดใหญ่บนถนนล้านช้าง

10.30 น.  เข้าชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต ก่อนที่พระเจ้าตากสินมหาราชโปรดยกทัพตี

               เวียงจันทน์และอัญเชิญพระแก้วมรกตมายังกรุงธนบุรี ซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

11.15 น.  เข้ากราบนมัสการศาลหลักเมืองของกำแพงนครเวียงจันทน์ ณ วัดศรีเมือง เพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทาง

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (มีอาหารแบบตามสั่ง และบุบเฟ่ หรือจะเป็นเฝอลาวแบบง่ายๆ

13.00 น.  ออกเดินทางไป “เมืองวังเวียง”  (ห่างจากนครเวียงจันทน์ 156 กม.)ได้ฉายาว่า  “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว”

16.00 น.  นำคณะเข้าเช็คอินที่ โรงแรมทวีสุข (วังเวียง) หรือบ้านพักพูบาน (ห้องพักแบบครอบครัว นอน4คน)

16.30 น.  ขอแนะนำคณะลงเรือล่องน้ำซองชมธรรมชาติในยามเย็นของสองฝั่งแม่น้ำซอง( หรือจะเล่นน้ำตามอัธยาศัย)

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (มีอาหารตามสั่ง ไทย-ลาว หรืออาหารต่างประเทศ หลากหลาย)

วันที่ สอง (วันที่................................)วังเวียง – พูเพียงฟ้า – สามแยกพูคูน – กิ่งกะจำ-หลวงพระบาง 

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (หรือที่ตลาดสดของเมืองวังเวียง)

06.30 น.  ออกเดินทางจากเมืองวังเวียงสู่หลวงพระบางระหว่างเดินทางชมไร่นาขั้นบันไดของชาวเขาเผ่าต่างๆเช่น ลาวสูง

                ลาวเทิง, ลาวม้ง,ไทลื้อ,กะเหลี่ยง (แวะถ่ายภาพและเข้าห้องน้ำที่ พูเพียงฟ้า ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดเส้นทางนี้) 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ที่หลวงพระบาง (ขอแนะนำอาหารพื้นเมืองหลวงพระบาง)

13.00 น.  เข้าชม “พระราชวังหลวง” อดีตที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว วังนี้สร้างในปี พ.ศ.2447 ออกแบบโดยสถาปนิก

                ชาวฝรั่งเศส เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมศิลปะล้านช้าง ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

                ตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 เป็นที่ประดิษฐานของ “พระบาง” เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง

14.00 น.  นมัสการ “วัดใหม่สุวันพูมา” ซึ่งอยู่ติดกับพระราชวังหลวงสร้างโดยพระเจ้าอนุรุทในปี พ.ศ.2337 เดิมชื่อ

            “วัดสุวันพูมาราม” วัดนี้มีอุโบสถที่สวยงามด้วยศิปละแบบอูบมุง

15.00 น.  เข้าชม “วัดเชียงทอง”  สุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้าง วัดเชียงทองเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี

16.00 น.  ชม “วัดวิชุน”  สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมชาวลาวเรียกว่า

                 “พระธาตุหมากโม”

17.00 น.  นมัสการ “พระธาตุพูสี” ที่ตั้งอยู่บนยอดเนินเขาใจกลางของเมืองหลวงพระบาง (แนะนำรอชมพระอาทิตย์ตก)

18.30. น.  เข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก และรับประทานอาหารเย็น  หลังจากนั้นเดินเที่ยวชอปปิ้งตลาดกลางคืน(ตลาดมืด)

วันที่ สาม (วันที่................................) เที่ยวหลวงพระบางเต็มวัน ถ่ำติ่ง – น้ำตกตาดกวงสี - บ้านผานม

06.00 น.  ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวกับพระภิกษุสามเณรกว่า 200 รูป เที่ยวชมตลาดเช้าหลวงพระบางริมแม่น้ำโขง

07.30 น.  รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม หรือที่ตลาดสดหลวงพระบาง

08.30 น.  นำคณะเข้าชม “หมู่บ้านสร้างไห้”  ชุมชนริมน้ำโขงที่มีประวัติการขุดพบหม้อไหโบราณกว่า 2,000 ปี ปัจจุบันนี้

                มีอาชีพผลิตเหล้าพื้นเมืองขายจนเป็นที่เลื่องลือในรสชาติ และชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน

10.00 น.  ลงเรือชมเกาะแก่งและทิวทัศน์สองฝั่งลำน้ำโขงสู่ “ถ้ำติ่ง” ในถ้ำนี้จะมีพระพุทธรูปที่ทำด้วยไม้และโลหะมากมาย

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (ขอแนะนำ ข้าวซอยหลวงพระบาง ข้าวปุ้นน้ำไส้ และข้าวเปียกเส้น ชึ่งมีขายทั่วไป)

13.30 น.  เดินทางสู่ ”น้ำตกตาดกวางสี” หนึ่งในน้ำตกที่งดงามที่สุดในเขตหลวงพระบาง ถ่ายภาพตามอัธยาศัย สมควรแก่

               เวลานำท่านเดินทางกลับหลวงพระบาง แวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ “บ้านผานม”  หมู่บ้านทอผ้าของชาวไทลื้อที่ 

              อพยพมาจากสิบสองปันนาประเทศจีน

17.00 น.  นำคณะช้อปปิ้งที่ตลาดมืดอีกครั้งเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของฝากของที่ระลึกหลวงพระบางก่อนเดินทางกลับ

18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น และกลับที่พักโรงแรม  เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ สี่  (วันที่..............................) หลวงพระบาง – วังเวียง –เวียงจันทน์ – หนองคาย – กรุงเทพฯ

05.30 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (หรืออาจจะเดินทางไปทานอาหารเช้าที่กิ่วกะจำ)

06.00 น.  ออกเดินทางกลับสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ผ่านกิ่วกะจำ สามแยกพูคูน เมืองกาสี

12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวันที่วังเวียง  และออกเดินทางต่อไปยังกำแพงนครเวียงจันทน์

16.00 น.  เดินทางออกผ่านนครหลวงเวียงจันทน์มุ่งหน้าสู่ชายแดนฝั่งลาว  ช้อปปิ้งที่ร้านสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี

17.30 น.  เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย –ลาว เดินทางสู่หนองคาย และเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ………   

.......................................................................................................................

โปรแกรมตัวอย่างที่2

เช่ารถนำเที่ยวแบบครอบครัวส่วนตัว

 หนองคาย-เวียงจันทน์–วังเวียง–หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน  (เดินทางโดยรถตู้)

วันที่แรก    (วันที่...........................) หนองคาย – เวียงจันทน์ – วังเวียง – หลวงพระบาง

05.30 น.  รับคณะที่จุดนัดหมาย (สถานีรับส่งผู้โดยสาร บขส. จังหวัดหนองคาย) ถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพฯโดยรถทัวร์

06.00 น. พาคณะทานอาหารเช้า(ขอแนะนำขนมปัง ไข่กระทะ ซึ่งเป็นอาหารเช้าของหนองคาย) และเตรียมตัวออกเดินทาง

07.00 น. รถรับคณะสู่ด่าน ตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย เพื่อเตรียมเอกสารในการเดินทาง

08.00 น.  เคลียร์เอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศลาว พร้อมเดินทางผ่านนครหลวงเวียงจันทน์ สู่เมืองหลวงพระบาง

12.00 น. ถึงเมืองวังเวียงแวะทานอาหารกลางวัน และชมรอบๆเมืองวังเวียง (เมืองที่ชาวต่างประเทศนิยมมาพักและมาเที่ยว)

13.00 น. ออกเดินทางต่อไปยังเมืองหลวงพระบาง แวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและเข้าห้องน้ำที่จุดชมวิว “ พูเพียงฟ้า”

              และเดินทางผ่านสามแยกพูคูน(มีตลาดของชาวเขาและชาวบ้านนำพืชผักผลไม้ท้องถิ่นและของป่ามาขาย) รถผ่าน

           กิ่วกะจำซึ่งเป็นเมืองที่อยู่บนเขาสูงมากของถนนเส้นนี้(อาจจะได้เห็นทะเลเมฆลอยอยู่ข้างล่างเขาระหว่างการเดินทาง)

18.00 น. เดินทางถึงหลวงพระบาง เช็คอินเข้าที่พักโรงแรม (ขอแนะนำโรงแรม................................................)

19.00 น. ทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารพื้นเมืองหลวงพระบาง (หรือร้านอาหารไทย............................................)

20.00 น. เดินช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของชนเผ่าม้ง และชาวบ้านที่นำมาขายในตลาดมืด(ตลาดกลางคืน)

21.30 น. รถรับคณะกลับที่พักโรงแรมเพื่อพักผ่อน(หรือจะเที่ยวกลางคืนได้ตามอัธยาศัย อิสระ)

วันที่ สอง (วันที่................................) เที่ยวหลวงพระบางเต็มวัน

06.00 น.  ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวกับพระภิกษุสามเณรกว่า 200 รูป เที่ยวชมตลาดเช้าหลวงพระบางริมแม่น้ำโขง

07.30 น.  รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม หรือที่ตลาดสดหลวงพระบาง

08.30 น.  นำคณะเข้าชม “หมู่บ้านสร้างไห้”  ชุมชนริมน้ำโขงที่มีประวัติการขุดพบหม้อไหโบราณกว่า 2,000 ปี ปัจจุบันนี้

                มีอาชีพผลิตเหล้าพื้นเมืองขายจนเป็นที่เลื่องลือในรสชาติ และชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง

10.00 น.  ลงเรือชมเกาะแก่งและทิวทัศน์สองฝั่งลำน้ำโขงสู่ “ถ้ำติ่ง” ในถ้ำนี้จะมีพระพุทธรูปที่ทำด้วยไม้และโลหะมากมาย

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (ขอแนะนำ ข้าวซอยหลวงพระบาง ข้าวปุ้นน้ำไส้ และข้าวเปียกเส้น ชึ่งมีขายทั่วไป)

13.00 น.  เข้าชม “พระราชวังหลวง” อดีตที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว วังนี้สร้างในปี พ.ศ.2447 ออกแบบโดยสถาปนิก

                ชาวฝรั่งเศส เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมศิลปะล้านช้าง ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

                ตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 เป็นที่ประดิษฐานของ “พระบาง” เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง

14.00 น.  นมัสการ “วัดใหม่สุวันพูมา” ซึ่งอยู่ติดกับพระราชวังหลวงสร้างโดยพระเจ้าอนุรุทในปี พ.ศ.2337 เดิมชื่อ

            “วัดสุวันพูมาราม” วัดนี้มีอุโบสถที่สวยงามมากวัดหนึ่งในหลวงพระบาง

14.30 น.  เข้าชม “วัดเชียงทอง”  สุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้าง วัดเชียงทองเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี

15.00 น.  ชม “วัดวิชุน”  สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโม“พระธาตุหมากโม”

15.30 น.  เดินทางสู่ ”น้ำตกตาดกวางสี” หนึ่งในน้ำตกที่งดงามที่สุดในเขตหลวงพระบาง ถ่ายภาพตามอัธยาศัย สมควรแก่

               เวลานำท่านเดินทางกลับหลวงพระบาง แวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ “บ้านผานม”  หมู่บ้านทอผ้าของชาวไทลื้อ

17.30 น.  ขึ้นไปนมัสการพระธาตุพูสี และชมวิวทิวทัศน์เมืองหลวงพระบางก่อนพระอาทิตย์ตก (อย่าลืมกล้องถ่ายภาพ)

19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น และกลับที่พักโรงแรม  เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ สาม (วันที่................................) หลวงพระบาง – วังเวียง

06.30 น. ทานอาหารเช้า (ขอแนะนำอาหารเช้าพื้นเมืองหลวงพระบาง  ข้าวสอย-ข้าวปุ้นน้ำไส้-ข้าวเปียกเส้น)

07.30 น. ออกเดินทางจากหลวงพระบาง สู่เมืองวังเวียง ผ่านบ้านเชียงเงิน ผ่านเมืองกิ่วกะจำ สามแยกพูคูน เมืองกาสี

12.30 น. ถึงเมืองวังเวียง เช็คอินเข้าที่พักโรงแรม และทานอาหารกลางวันที่นี่ (ขอแนะนำโรงแรม...................................)

14.00 น. พาคณะเดินทางขึ้นไปชมถ้ำจัง ซึ่งเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม และเป็นจุดชมวิวของเมืองวังเวียงด้วย

16.00 น. พาคณะไปลงเรือเที่ยวตามแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติส่องฝากฝั่งของแม่น้ำที่ชาวต่างประเทศนิยมมาเที่ยวกัน

18.00 น. เลือกทานอาหารเย็น (มีร้านอาหารพื้นเมือง ร้านอาหารไทย จีน และฝรั่งมากมายให้เลือก)

19.00 น. กลับที่พักโรงแรม (หรือจะเช่าจักรยานขี่เที่ยวเล่นก็ได้ เพราะเมืองวังเวียงไม่ใหญ่)

วันที่ สี่  (วันที่..............................) วังเวียง –เวียงจันทน์ – หนองคาย

07.00 น. ทานอาหารเช้าที่พักโรงแรม (หรือจะไปทานอาหารที่ตลาดก็ได้)

08.00 น. ออกเดินทางกลับจังหวัดหนองคาย ผ่านเมืองโพนโฮง แวะถ่ายภาพและชมเขื่อนน้ำงึม(เขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้า

              ส่งขายให้ประเทศไทย) ออกเดินทางกลับเข้าเวียงจันทน์ ผ่านบ้านเกินและบ้านท่าง่อน

12.00 น. ถึงบ้านท่าง่อน แวะทานอาหารกลางวันที่นี่ (มีร้านอาหารบนแพ สามารถสั่งอาหารลงแพล่องไปตามแม่น้ำงึมได้)

13.30 น. ออกเดินทางกลับหนองคาย ผ่านนครหลวงเวียงจันทน์ และออกเดินทางต่อไปยังด่านสะพานมิตรภาพ ลาว-ไทย

15.00 น. ถึงด่านสะพานมิตรภาพ ขาออกฝั่งลาว ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี และของฝากของที่ระลึกก่อนเดินทางข้ามไทย

16.00 น. ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองขาออก สปป.ลาว และด่านขาเข้าประเทศไทย เดินทางสู่จังหวัดหนองคาย

17.00 น. ช้อปปิ้งตลาดท่าเสด็จจังหวัดหนองคายซื้อของฝากของที่ระลึกอีกครั้ง

18.00 น. ทานอาหารเย็น(ขอแนะนำทานอาหารเวียดนาม ที่ร้านแดงแหนมเนือง) และออกเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา.............

หมายเหตุ : โปรแกรมนำเที่ยวนี้เป็นเพียงตัวอย่าง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา

ตัวอย่างโปรแกรมเช่ารถตู้นำเที่ยวส่วนตัว

กรุงเทพ-อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง (2วัน 1คืน)

วันแรก (                                )

         เวลา 07.30 น. รถตู้รับคณะที่..................(สนามบินอุดรธานี)

        เวลา 08.30 น. ดำเนินการเอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว(คณะนั่งรอในรถ ทั้งด่าน ไทย-ลาว)

        เวลา 09.30 น. รถรับคณะเดินทางเข้านครหลวงเวียงจันทน์ และเดินทางต่อไปยัง เขื่อนน้ำงึม (เขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้ไทย)

        เวลา 12.00 น. ทานอาหารกลางวันที่เขื่อน และชมวิว ถ่ายภาพ (หรือจะเช่าเรือนำเที่ยวในบริเวณเขื่อนก็ได้)

        เวลา 13.30 น. ออกเดินทางจากเขื่อนฯ สู่เมืองวังเวียง ผ่านเมืองโพนโฮง (เส้นทางจะเป็นภูเขาและทางคดเคี้ยว)

        เวลา 15.30 น. ถึงเมืองวังเวียง เช็คอินเข้าที่พักโรงแรม..........(โรงแรมวันชนะ หรืออาจจะเป็นถาวรสุขรีสอร์ท)

        เวลา 16.30 น. ขอแนะนำเช่าเรือนำเที่ยวแม่น้ำซอง (หรือเช่าเรือคายัคพายเอง หรือห่วงยางเล่นน้ำก็ได้)

        เวลา 18.30 น. ทานอาหารเย็นที่ริมแม่น้ำซอง หรือจะเลือกทานอาหารแบบส่วนตัวก็ได้ (พนักงานขับรถจะแนะนำให้)

        เวลา 19.30 น. หลังอาหารเย็น เดินเที่ยวเล่นในตัวเมืองวังเวียง (ที่นี่จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนิยมมาเที่ยวที่นี่มาก)

        เวลา 20.30 น. กลับที่พักโรงแรม...........(พักผ่อน ตามอัธยาศรัย)

วันที่สอง (                               )

        เวลา 07.30 น. ทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (และเตรียมเช็คเอ้าท์ เพื่อเตรียมตัวออกเดินทาง)
        เวลา 08.30 น. รถรับคณะออกเดินทางไปขึ้นชมถ้ำจัง (เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของเมืองวังเวียง)

        เวลา 09.30 น. รถรับคณะจากเมืองวังเวียงกลับสู่นครหลวงเวียงจันทน์ (เพื่อเที่ยวในเวียงจันทน์ก่อนเดินทางกลับหนองคาย)

        เวลา 12.30 น. ถึงนครหลวงเวียงจันทน์ ทานอาหารกลางวันที่ร้าน....... (จะทานอาหารพื้นเมืองลาว หรือจะลองทานเฝอลาวก็ได้ครับ)

        เวลา 13.30 น. เที่ยวรอบตัวเมืองเวียงจันทน์ ตามที่ท่องเที่ยวสำคัญดังนี้ นมัสการพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย เข้าชมพิธภัณฑ์

                               วัดหอพระแก้ว วัดสีสะเกด กราบไหว้ศาลหลักเมืองที่วัดสีเมือง ชอปปิ้งตลาดเช้า และตลาดจีนใหม่

        เวลา 15.00 น. รถรับคณะเดินทางมาที่ด่าน ต.ม. ขาออกลาว เพื่อดำเนินการเอกสาร (และชอปปิ้งตลาดสินค้าปลอดภาษี Duty Fee ทีนี่)

        เวลา 16.30 น. รถรับคณะข้ามสะพานมิตรภาพ มาสู่จังหนองคายประเทศไทย (แนะนำให้ชอปปิ้งตลาดท่าเสด็จ ทานแหนมเนือง

                                ไหว้หลวงพ่อพระใส) ก่อนเดินทางหลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ ขอให้เดินทางกลับด้วยความปลอดภัยครับ

.............................จบโปรแกรม................................

หมายเหตุ :

        การเช่ารถตู้นำเที่ยวนี้เป็นการนำเที่ยวแบบส่วนตัวเหมาะสำหรับครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนที่สนิทสนมกัน เพราะจะสะดวกในการตัดสินใจจองที่พักโรงแรมและการเลือกทานอาหารและเป็นอิสระในการเดินทางด้วย ทางหนองคายอินเตอร์ทัวร์

เป็นส่วนหนึ่งช่วยในการทำโปรแกรมการเดินทางให้เหมาะสมกับจำนวนวันเวลาของคณะ และอำนวยความสะดวกในการจัดรถบริการและสำรองจองโรงแรมที่พักให้คณะ รวมถึงการอำนวยความสะดวกที่ด่าน ไทย-ลาว

ค่าบริการ :...............บาท (รถบริการ รับที่สนามบินอุดร และส่งสถานี บขส. หรือสถานีรถไฟในตัวเมืองหนองคาย)

ค่าริการรวม : รถตู้+พนักงานขับรถ+น้ำมัน+ค่าธรรมเนียมด่าน ไทย-ลาว+ค่าล่วงเวลาในวัดหยุด

ค่าบริการไม่รวม : ค่าอาหาร-ที่พักโรงแรม-ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

เอสารในการเดินทาง : หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ที่มีอายุก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3เดือน

สัมภาระการเดินทาง : กระเป๋าเดินทางควรเป็นแบบผ้าที่ยืดหยุ่นได้ (ไม่แนะนำกระเป๋าใบใหญ่ที่เป็นล้อเลื่อน)

 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ในและต่างประเทศ  เลขที่ 51 – 00322

เที่ยวกับบริษัทท่องเที่ยวที่มีใบอนุญาตจากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

 โปรแกรมตัวอย่างเช่ารถนำเที่ยว สปป.ลาว (3วัน 2คืน)

หนองคาย-เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง-อุดรธานี

 วันแรก (                                          )
       เช้ารับคณะที่ .......................(ที่นัดหมาย )
       เวลา........รถตู้รับคณะข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว หลังผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง เดินทางเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์
       เที่ยง........ทานอาหารกลางวัน ริมแม่น้ำโขง หรือแบบง่ายสะดวก ขอแนะนำทานเฝอลาว (หรือลงแพทานอาหารพื้นเมืองที่แพท่าง่อน น้ำงึม)
       บ่าย.....เดินทางไปเที่ยวเขื่อนน้ำงึม (เขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้ไทย)
       เย็น.......เดินทางถึงเมืองวังเวียง เช็คอินเข้าที่พัก (โรงแรมวันชนะ) ขอแนะนำให้นั่งเรือหางยาวเที่ยวตามแม่น้ำซอง
       ค่ำ.....ทานอาหารเย็น ที่ร้านอาหาร..............ริมแม่น้ำซอง (หรือร้านอาหารไทย-ฝรั่ง ในตัวเมืองวังเวียง) เดินเที่ยวเล่นในตัวเมืองวังเวียง พักผ่อน
วันที่สอง (                                            )
       เช้า.......ทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (ขอแนะนำทานข้าวจี่ลาว สไตล์ฝรั่งเศส)
       ช่วงสาย...... รถรับคณะไปเที่ยวถ้ำจัง (เพื่อชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองวังเวียง) และทานอาหารกลางวัน (ที่เหมาะสม)
       ช่วงบ่าย.....อาจจะเช่าเรือคายัก ห่วงยาง เพื่อเล่นน้ำซอง และเที่ยวรอบๆเมืองวังเวียง ก่อนออกเดินทางกลับเวียงจันทน์
       เย็น.... เช็คอินเข้าที่พักโรงแรม.........(โรงแรมแสงพระจันทร์ ราคา 600 บาท/คืน สอาด สะดวก รวมอาหารเช้าด้วย)
       ค่ำ..ทานอาหารเย็น ที่ร้าน......(ร้านบุบเฟ่ดอนจันริมแม่น้ำโขง ) หลังอาหาร แวะชมอนุสาวรีย์ประตูชัย และเที่ยวรอบๆ

       เมืองนครหลวงเวียงจันทน์ในยามค่ำคืน ก่อนเดินทางกลับที่พักโรงแรมเพื่อพักผ่อน หรือจะเที่ยวที่เวียงจันทน์ส่วนตัว
วันที่สาม (                                           )
       เช้า..... ทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก หลังจากนั้นเช็คเอ้าท์โรงแรม
       ช่วงสาย.. เที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆทั่วเวียงจันทน์ นมัสการพระธาตุหลวง เข้าชมพิพิธภัณฑ์วัดหอพระแก้ว วัดสีสะเกด

        กราบไหว้ศาลหลักเมืองที่วัดสีเมือง ชอปปิ้งตลาดเช้า ตลาดจีนใหม่ เดินทางกลับด่าน ต.ม. ชอปปิ้งตลาดสินค้าปลอดภาษี
       เที่ยง...เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว (แนะนำทานอาหารกลางวันที่ร้าน แดงแหนมเนือง) และชอปปิ้งตลาดท่าเสด็จ
       บ่าย..... เที่ยวศาลาแก้วกู่(วัดแขก) กราบไหว้หลวงพ่อพระใส (วัดโพธิ์ชัย)ในตัวเมืองหนองคาย
       เย็น.... เดินทางกลับกรุงเทพโดยสายการบิน............(เครื่องบินที่อุดรออกเวลา...............................)......จบโปรแกรม

ค่าบริการนี้รวม :  ค่ารถตู้+น้ำมัน+พนักงานขับรถ+ค่าธรรมเนียมด่าน ไทย-ลาว+ค่าล่วงเวลาวันหยุด
ค่าบริการนี้ไม่รวม : ค่าอาหาร-ที่พักโรงแรม-ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

 

โปรแกรมนำเที่ยวตัวอย่าง (เที่ยวอีสาน+สปป.ลาว 3วัน 2คืน)

อุดร-หนองคาย-เวียงจันทน์-อ.ท่าบ่อ-อ.ศรีเชียงใหม่-อ.สังคม-อ.ปากชม-อ.เชียงคาน จ.เลย-สนามบินอุดรธานี

วันที่.............................
    07.30น.รถตู้รับคณะที่สนามบินอุดร ออกเดินทางไปเที่ยวเวียงจันทน์ ผ่านหนองคาย(แวะทานอาหารเช้าที่นี่ก่อนข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว)
    09.00น.รถพาคณะผ่านด่าน ตม.ไทย-ลาว เดินทางเข้าไปเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ (นมัสการพระธาตุหลวง-ถ่ายภาพอนุสาวรีย์ประตูชัย-เที่ยวตลาดเช้า-ตลาดจีนใหม่-เข้าชมวัดหอพระแก้ว-ทานอาหารกลางวันที่เวียงจันทน์ ก่อนเดินทางกลับชอปปิ้งตลาดสินค้าปลอดภาษีที่ด่านขาออก ตม.ลาว
    15.30น. เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว สู่จังหวัดหนองคาย (ชอปปิ้งตลาดสินค้าอินโดจีนท่าเสด็จ)
    17.00น. ออกเดินทางจากหนองคายเลาะริมแม่น้ำโขงไปพักที่ อ.สังคม (ผ่าน อ.ท่าบ่อ อ.ศรีเชียงใหม่) พักที่รีสอร์ท..............ริมแม่น้ำโขง
    18.30น. ทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารเย็นที่ร้าน.............(ริมแม่น้ำโขง) และเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่..............................
    07.00น. ทานอาหารเช้าที่ ที่พักรีสอร์ท(หรือที่ตลาดเช้า) และเตรียมตัวออกเดินทางไป อ.เชียงคาน จ.เลย
    08.00น. รถพาคณะออกเดินทางเลาะริมแม่น้ำโขง(แม่น้ำนานาชาติ) ผ่านอำเภอปากชม สู่อำเภอเชียงคาน
    10.00น. ถึงเชียงคาน เช็คอินเข้าที่พักรีสอร์ท.................(ตามที่คุณแจ๊สได้ติดต่อจองไว้)
    11.00น. เที่ยวชมบ้านเก่าและวิถีชีวิตชาวบ้านเชียงคาน และเที่ยวรอบๆตัวเมือง
    12.00น. ทานอาหารกลางวัน(แนะนำอาหารพื้นเมือง กุ้งเต้น และอาหารประเภทปลาน้ำโขงที่แก่งคุดคู้)
    ช่วงบ่ายแนะนำเดินเที่ยวเล่นในหมู่บ้าน หรือเช่าจักรยานเที่ยวในตัวเมืองเชียงคาน
    ช่วงเย็นทานอาหารค่ำที่ร้าน.............(จะแนะนำให้อีกครั้ง) และกลับที่พักเพื่อพักผ่อน
วันที่..............................
    06.00น. ตื่นแต่เช้าเพื่อทำบุญตักบาตรเช้าแด่พระภิษุสามเณร ที่ออกบิณฑบาตรในช่วงเช้าตรู่ (จะเป็นข้าวเหนียว หรือขนม และนม น้ำก็ได้)
    07.30น. ออกเดินทางจากเชียงคาน ไป จ.อุดรธานี ผ่านจ.เลย อ.วังสะพุง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู อ.หนองวัวซอ
               ช่วงระหว่างการเดินทาง มาสนามบินอุดร(สามารถแวะเที่ยว ถ่ำเอราวัณ หรือวัดถ่ำกลองเพล)
    11.30น. ถึงอุดรธานี ทานอาหารกลางวันที่ร้านไก่ย่างเขาสวนกวาง (เป็นร้านอาหารพื้นเมืองใกล้กับสนามบินอุดรธานี)
    12.15น. เช็คอินทีสนามบินอุดรธานี เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
    13.55น. เครื่องบินออกเดินทางจากสนมบินอุดรธานี สู่กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ (จบโปรแกรมการบริการ)

หมายเหตุ :  ค่าสิ้นเปลืองน้ำมัน+แก๊ส (โดยประมาณ 1500-2000 บาท )
              ค่าบริการ 4500+3000 = 7500บาท
              ต้องการรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อผมได้ตลอดเวลาครับ  081-2627500 ชาตรี

คณะครอบครัวเที่ยว สปป.ลาว (วังเวียง) แบบส่วนตัว ถ่ายภาพรวมกันที่ด่านสะพานมิตรภาพ ลาว-ไทย

รถตู้โตโยต้า คอมมิวเตอร์หลังคาสูงรุ่นใหม่ (ตกแต่ง วี ไอ พี) สำหรับให้เช่าท่องเที่ยวทั่วไทย

รถตู้โตโยต้า คอมมิวเตอร์หลังคาสูงรุ่นใหม่ (ภายในตกแต่ง วี ไอ พี) สำหรับให้เช่าท่องเที่ยวทั่วไทย 

                                           

 

          

 

 

 dot
ใบอนุญาตสำนักงานและพนักงาน
dot
bulletพนักงาน-สำนักงาน-อีเมล์
bulletใบอนุญาต-บัญชีธนาคาร
bulletแปลเอกสาร ลาว-อังกฤษ
bulletรับปรึกษาการขอวีซ่า
dot
บริการจัดนำเที่ยว-เช่ารถนำเที่ยว
dot
bulletเวียงจันทน์-วังเวียง 2วัน1คืน
bulletเที่ยวหลวงพระบาง5วัน3วัน
bulletฮานอย ฮาลอง 4วัน3คืน
bulletเช่ารถตู้นำเที่ยว ไทย - ลาว
dot
แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวใหม่
dot
bulletเที่ยวเวียดนามผ่านลาว เวียงจันทน์ - ฮานอย - ฮาลอง
bulletเที่ยวจีนภาคใต้ทางถรถยนต์ เวียงจันทน์-เชียงรุ้ง-คุนหมิง
dot
ทัวร์กอล์ฟ ไทย-สปป.ลาว
dot
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ ไป-กลับ
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ 2วัน 1คืน
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ 3วัน 2คืน
bulletทัวร์กอล์ฟ หลวงพระบาง
dot
ภาพถ่ายสนามกอล์ฟ สปป.ลาว
dot
bulletสนามกอล์ฟซีเกมส์ (หลัก18)
bulletลาวคันทรี่คลับ (หลัก14)
bulletลองเวียน กอล์ฟคลับ (ใหม่สุด)
bulletสนามกอล์ฟกลางคืน (หลัก6)
bulletสนามหลวงพระบางกอล์ฟคลับ
dot
SERVICES FOR FOREIGNER
dot
bulletLAOS VISA SERVICE
bulletTHAI VISA SERVICE
bulletNONGKHAI CITY TOUR
bulletUDONTHANI CITY TOUR
bulletVIENTIANE CITY TOUR
bulletTOURIST GUIDE
bulletCAR FOR RENT
bulletAIRPORT TRANSFER
dot
PACKAGE TOUR TO LAOS
dot
bulletVIENTIANE
bulletVANGVIENG
bulletLUANGPRABANG
dot
TRANSLATION SERVICES
dot
bulletLAOS - THAI - ENGLISH
dot
PHOTOS ALBUM IN LAOS
dot
bullet Vientiane and Vangvieng
bulletRoad to Luangprabang
dot
ABOUT US
dot
bullet ADDRESS & BANK A/C
dot
Golf Tours in Thailand and Laos
dot
bulletNongkhai - Vientiane
dot
หลักฐานการทำหนังสือเดินทาง
dot
bulletหนังสือเดินทางไทย
dot
พิมพ์อีเมล์ของคุณข้างล่างรับข่าวสาร

dot
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว(ในประเทศ และต่างประเทศ) เลขที่ 51 - 00322 ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ทั่วไป (ต่างประเทศ) เลขที่ 51-00747 ททท. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวแนะนำให้เทียวกับบริษัทท่องเที่ยวที่มีใบอนุญาตครบถ้วนถูกต้อง ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
หนองคายอินเตอร์ทัวร์ เลขที่ 268/6 หมู่ที่ 12 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร./แฟ็กซ์ (042) 420690, (042) 421218 ติดต่อคุณแสงมณี มือถือ (DTAC) 083-4170765 (AIS) 081-2627500 หรือคุณชาตรี มือถือ (TRUE) 083-4512500 (LAOS)....856-20-96581787 E-mail : nongkhaitour@hotmail.com กรุณาโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด สาขาหนองคาย ชื่อบัญชี นางแสงมณี คุรุอังกูร บัญชีเลขที่ 624-233570-4 หรือบัญชีธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขาหนองคาย บัญชีเลขที่ 299-0-55718-9 ชื่อบัญชี นายชาตรี คุรุอังกูร