ReadyPlanet.com
dot dot
เที่ยวหลวงพระบาง5วัน3วัน

รายการนำเที่ยวพิเศษทางรถยนต์

หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง-เชียงขวาง-หลวงพระบาง (5วัน 4คืน)

วันแรก (วันที่………………………..) รับคณะทัวร์ตามจุดนัดหมายที่……………………………….

08.00 น. ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง ออกเดินทางเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ เข้ากราบไหว้ขอพรศาลหลักเมืองที่วัดศรีเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นศิริมงคลในการเดินทางท่องเที่ยง สปป.ลาว09.00 น. เที่ยวรอบตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ ชมอนุสาวรีย์ประตูชัยถ่ายรูปเป็นที่ระลึก นมัสการพระธาตุหลวงที่สวยงาม(ศิลปล้านช้าง) สมัยเดียวกับพระธาตุพนมที่เมืองไทย

10.00 น. ออกเดินทางต่อสู่เขื่อนน้ำงึม(เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าส่งขายให้ประเทศไทย)เพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงามที่ริมเขื่อนและทานอาหารกลางวันที่อร่อยซึ่งเป็นประเภทปลานานาชนิดที่ชาวประมงจับได้ในเขื่อนแห่งนี้

13.00 น. ออกเดินทางต่อขึ้นสู่เมืองวังเวียง (แหล่งท่องเที่ยวใหม่ทางธรรมชาติ)ที่กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและชาวไทย เดินทางขึ้นเที่ยวชมถ้ำจังเพื่อชมเมืองวังเวียง ที่มีแม่น้ำซองไหลผ่านและล้อมรอบด้วยภูเขา

17.30 น. เช็คอินเข้าที่พัก Elephant Crossing Hotel (หรือโรงแรมที่พักระดับเดียวกัน) นอนพักพักผ่อนหรือเดินเที่ยวกลางคืนตามอัธยาศัย (เมืองวังเวียงเป็นเมืองเล็กสามารถเดินเที่ยวได้เองไม่ต้องใช้รถ)

วันที่สอง (วันที่………………………..) ออกเดินทางไปเมืองโพนสะหวัน(แขวงเชียงขวาง)

07.00 น. ทานอาหารเช้าที่โรงแรม และออกเดินทางจากเมืองวังเวียงขึ้นสู่เมืองโพนสะหวันเพื่อชมทุ่งไหหินขนาดใหญ่กระจัดกระจายอยู่ทั่วเชิงเขาทั่วไป (ที่ยังเป็นปริศนาว่าคนในยุคสมัยนั้นทำขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อะไร)

12.00 น. แวะทานอาหารกลางวันระหว่างการเดินทาง รถพาคณะเดินทางผ่านหมู่บ้านชาวเขาที่อาศัยอยู่บนยอดเขาที่สลับซับซ้อนสวยงาม ถึงเมืองโพนสะหวันเช็คอินเข้าที่พัก Banna Hotel และออเดินทางไปชมทุ่งไหหินจุดที่1 และกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรมค้างคืน1คืนที่เชียงขวาง (ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมรภูมิรบของนักรบผู้กล้า ณ ทุ่งไหหินแห่งนี้)

วันที่สาม (วันที่………………………..) ออกเดินทางจากเมืองโพนสะหวัน(ทุ่งไหหิน)ขึ้นสู่เมืองหลวงพระบาง

07.00 น. ทานอาหารเช้าที่โรงแรม และออกเดินทางไปยังเมืองหลวงพระบาง(เมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม)ผ่านสามแยกพูคูน แวะทานอาหารกลางวันที่กิ่วกะจำ(จุดแวะพักรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสาร)ซึ่งอยู่บนยอเขาที่สวยงามเดินทางถึงหลวงพระบางในช่วงบ่าย เช็คอินที่พักโรงแรม Luangprabang River Lodge พาขึ้นชมและนมัสการพระธาตุพูสี (คล้ายดอยสุเทพที่เชียงใหม่)ชมทัศนียภาพเมืองหลวงพระบางก่อนพระอาทิตย์ตก ซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำโขงทานอาหารเย็นที่ร้านปากห้วยมีชัย หลังจากนั้นเที่ยวชอปปิ้งตลาดมืด(ตลาดกลางคืน)เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหัตถกรรมของชาวบ้านลาวลุ่มและลาวสูง(ชาวเขาเผ่าม่ง) และกลับสู่ที่พักโรงแรม

วันที่สี่ (วันที่………………………….) ทำบุญตักบาตรเช้า เที่ยวหลวงพระบาง(เมืองมรดกโลก)แบบเต็มวัน

06.00 น. ตื่นแต่เช้าเพื่อทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ ที่ออกบิณฑบาตรมากกว่า 200รูป

07.00 น. ทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจากนั้นพาคณะเที่ยวCity Tours ตามสถานที่สำคัญของเมืองหลวงพระบางวัดเชียงทอง(วัดที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดในลาว) ลงเรือเที่ยวถ้ำติ่งริมฝั่งแม่น้ำโขง(ซึ่งมีพระพุทธรูปเก่าแก่จำนวนมากอยู่ภายในถ้ำ) และขึ้นรถเดินทางไปเที่ยวน้ำตกกวางสี ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงาม ที่รถยนต์เดินทางเข้าไปถึงอย่างสะดวกสบายกลับเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง ทานอาหารเย็นที่ร้าน……………………………….(บายสีสู่ขวัญ) กลับที่พักโรงแรม

วันที่ห้า (วันที่………………………..) เดินทางกลับสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ชอปปิ้งร้านสิค้าปลอดภาษี กลับหนองคาย

05.00 น. ทานอาหารเช้าที่โรงแรม (หรือจัดใส่กล่องทานบนรถ)เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางแต่เช้าตรู่ให้ทันเวลาชอปปิ้งที่ร้านสินค้าปลอดภาษี ที่ด่านสะพานมิตรภาพลาว-ไทย(ขาออก) ระหว่างการเดินทางอาจจะได้เห็นทะเลหมอกที่สวยงาม

12.00 น. แวะพักทานอาหารกลางวันที่เมืองวังเวียง และออกเดินทางกลับสู่นครหลวงเวียงจันทน์ เดินทางสู่ด่านสะพานมิตรภาพ ลาว-ไทย และชอปปิ้งตลาดสินค้าปลอดภาษี อาทิเช่น เหล้า ไวน์ บุหรี่ สินค้าแบนด์เนม (Copy)หลากหลาย

17.30 น. ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง พาคณะเดินทางกลับสู่จังหวัดหนองคายโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ : ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยว รถที่ใช้บริการ ระดับของโรงแรมและรายการอาหาร (ตกลงอีกครั้ง)

อัตราค่าบริการนี้รวม : ค่ารถและไกด์นำเที่ยว-ค่าธรรมเนียมพิธีการต่างๆที่ด่าน ไทย-ลาวค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว-ค่าที่พักและค่าอาหารตามที่ระบุไว้

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง : หนังสือเดินทาง(Passport) ที่มีอายุก่อนการเดินทางมากกว่า6เดือน (ก่อนหมดอายุ6เดือน)

หมายเหตุ : ถ้าเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ให้ติดต่อสำรองการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย2เดือน ถ้าเป็นช่วงวันธรรมดาควรติดต่อสำรองการเดินทางอย่างน้อย1เดือน เพื่อการติดต่อสำรองห้องพักโรงแรมและรถที่ใช้บริการ

เที่ยวกับบริษัทท่องเที่ยวที่จดทะเบียนกับสำหนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว  เลขที่ 51-00322 ใบอนุญาตมัคคุเทศก์  เลขที่ 51-0747

สนใจรายละเอียดเพิ่มเตอม ติดต่อได้โดยตรงกับคุณ ชาตรี มือถือ (AIS) 081-2627500,คุณแสง (DTAC) 083-4170765

 

Nk03 หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

(เดินทางโดยรถยนต์)

วันที่ 1

07.00 .ต้อนรับคณะที่บริษัทหนองคายอินเตอร์ทัวร์ ออกเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย – ลาว ออกเดินทางสู่หลวงพระบางเมืองมรดกโลก

12.00.ถึงเมืองวังเวียง รับประทานอาหารกลางวันที่วังเวียง

18.00 .ถึงหลวงพระบางเข้าพักที่โรงแรม_____________หรือระดับเดียวกัน

19.00 .รับประทานอาหารเย็นและ เชิญร่วมท่องราตรีเมือง หลวงพระบาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่2

06.00. ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์กว่า 300 รูป

07.00. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก และนำท่านชม

                พิพิธภัณฑ์พระราชวังเจ้าชีวิตลาว  

บ้านช่างไหชมการสาธิตการผลิตเหล้าและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอ

ถ้ำติ่ง มีพระพุทธรูปประดิษฐานมากกว่าหมื่นองค์

ล่องเรือตามแม่น้ำโขงกลับสู่เมืองหลวงพระบาง

วัดเชียงทอง สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันวิจิตร แสดงถึงเอกลักษณ์ของศิลปะล้านช้าง

พระธาตุพูสี ธรรมสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่ง พร้อมชมทิวทัศน์เมืองหลวงพระบาง

12.00.รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตราคาร____________

ตาดกวางสีน้ำตกที่สวยงามที่สุดในหลวงพระบาง พระธาตุหมากโม สถูปเก่าแก่คล้ายแตงโมผ่าครึ่ง

18.30. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตราคาร _______ ร่วมท่องราตรีเมืองหลวงพระบาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่3

07.00.            อำลาเมืองมรดกโลก เดินทางกลับสู่เมืองวังเวียง

12.00.            รับประทานอาหารกลางวันที่วังเวียง

17.30. ถึงสะพานมิตรภาพไทย - ลาว เข้าชอปปิ้งในร้านสินค้าปลอดภาษี ที่ด่านลาวเลือกซื้อสินค้านานาชาติมียี่ห้อ (Band Name) ก่อนเดินทางกลับเมืองไทยด้วยความประทับใจ

µµµµµµµµµµµµµµµµ

ตารางอัตราค่าบริการ

โปรแกรม

จำนวน

8-12

13-20

21-35

36ขึ้นไป

NK03

ราคา/คน

7,500

7,000

6,500

6,000

อัตราค่าบริการ :  ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยว รถที่ใช้บริการ ระดับของโรงแรมและรายการอาหาร (ตกลงอีกครั้ง)

อัตราค่าบริการนี้รวม : ค่ารถและไกด์นำเที่ยว-ค่าธรรมเนียมพิธีการต่างๆที่ด่าน ไทย-ลาวค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว-ค่าที่พักและค่าอาหารตามที่ระบุไว้

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง   :   หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)ที่มีอายุก่อนการเดินทางอย่างน้อย6เดือน

                                               dot
ใบอนุญาตสำนักงานและพนักงาน
dot
bulletพนักงาน-สำนักงาน-อีเมล์
bulletใบอนุญาต-บัญชีธนาคาร
dot
พิมพ์อีเมล์ของคุณข้างล่างรับข่าวสาร

dot
bulletแปลเอกสาร ลาว-อังกฤษ
bulletรับปรึกษาการขอวีซ่า
dot
บริการจัดนำเที่ยว-เช่ารถนำเที่ยว
dot
bulletเวียงจันทน์-วังเวียง 2วัน1คืน
bulletเที่ยวหลวงพระบาง5วัน3วัน
bulletฮานอย ฮาลอง 4วัน3คืน
bulletเช่ารถตู้นำเที่ยว ไทย - ลาว
dot
แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวใหม่
dot
bulletเที่ยวเวียดนามผ่านลาว เวียงจันทน์ - ฮานอย - ฮาลอง
bulletเที่ยวจีนภาคใต้ทางถรถยนต์ เวียงจันทน์-เชียงรุ้ง-คุนหมิง
dot
ทัวร์กอล์ฟ ไทย-สปป.ลาว
dot
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ ไป-กลับ
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ 2วัน 1คืน
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ 3วัน 2คืน
bulletทัวร์กอล์ฟ หลวงพระบาง
dot
ภาพถ่ายสนามกอล์ฟ สปป.ลาว
dot
bulletลองเวียน กอล์ฟคลับ (27หลุม)
bulletลาวคันทรี่คลับ (หลัก14)
bulletสนามกอล์ฟซีเกมส์ (หลัก18)
bulletสนามกอล์ฟกลางคืน (หลัก6)
bulletสนามหลวงพระบางกอล์ฟคลับ
dot
SERVICES FOR FOREIGNER
dot
bulletLAOS VISA SERVICE
bulletTHAI VISA SERVICE
bulletNONGKHAI CITY TOUR
bulletUDONTHANI CITY TOUR
bulletVIENTIANE CITY TOUR
bulletTOURIST GUIDE
bulletCAR FOR RENT
bulletAIRPORT TRANSFER
dot
PACKAGE TOUR TO LAOS
dot
bulletVIENTIANE
bulletVANGVIENG
bulletLUANGPRABANG
dot
TRANSLATION SERVICES
dot
bulletLAOS - THAI - ENGLISH
dot
PHOTOS ALBUM IN LAOS
dot
bullet Vientiane and Vangvieng
bulletRoad to Luangprabang
dot
ABOUT US
dot
bullet ADDRESS & BANK A/C
dot
หลักฐานการทำหนังสือเดินทาง
dot
bulletหนังสือเดินทางไทย
dot
Golf Tours in Thailand and Laos
dot
bulletสนามกอล์ฟอีสเทอร์นสตาร์
dot
เที่ยวญี่ปุ่นทุกเมืองตลอดปี2561
dot
bulletโปรแกรมและราคาเที่ยวญี่ปุ่นทุกเมือง
dot
เที่ยวไต้หวันไม่ต้องได้ขอวีซ่า
dot
bulletโปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน
dot
เที่ยวเวียดนามเหนือ-กลาง-ใต้
dot
bulletโปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว(ในประเทศ และต่างประเทศ) เลขที่ 51 - 00966 ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ทั่วไป (ต่างประเทศ) เลขที่ 51-00747 ททท. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวแนะนำให้เทียวกับบริษัทท่องเที่ยวที่มีใบอนุญาตครบถ้วนถูกต้อง ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
หนองคายอินเตอร์ทัวร์ เลขที่ 268/6 หมู่ที่ 12 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร./แฟ็กซ์ (042) 420690 ติดต่อคุณแสงมณี มือถือ (DTAC) 083-4170765 (AIS) 081-2627500 หรือคุณชาตรี มือถือ (TRUE) 083-4512500 (LAOS)....856 20 993428542 E-mail : nongkhaitour@hotmail.com กรุณาโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด สาขาหนองคาย ชื่อบัญชี นางแสงมณี คุรุอังกูร บัญชีเลขที่ 624-233570-4 หรือบัญชีธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขาหนองคาย บัญชีเลขที่ 299-0-55718-9 ชื่อบัญชี นายชาตรี คุรุอังกูร