ReadyPlanet.com
dot dot
เวียงจันทน์-วังเวียง 2วัน1คืน

 

รายการนำเที่ยวเวียงจันทน์-ท่าง่อน-เขื่อนน้ำงึม (2วัน 1คืน)

  

                                                                แพอาหารสำหรับล่องแม่น้ำงึมที่บ้านท่าง่อน นครหลวงเวียงจันทน์                                                

วันแรก            

08.00 .ต้อนรับคณะที่   ……………………………..  หรือจุดนัดพบ............................……….

08.30 .เดินทางไปด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง

09.30 น.เดินทางเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์  แวะกราบไหว้ศาลหลักเมืองที่วัดศรีเมือง และจัดกระเป๋าเข้าที่พักโรงแรม

11.00 น. ออกเดินทาง จากนครหลวงเวียงจันทน์ ไปทานอาหารกลางวัน (ให้เลือก 1สถานที่ดังนี้)

              ให้เลือก      1. ล่องแพน้ำงึมพร้อมกับทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมืองลาว ที่บ้านท่าง่อน

                                2. ทานอาหารกลางวันหน้าเขื่อนน้ำงึม และล่องเรือเที่ยวชมทัศนียภาพบริเวณเขื่อน

14.30 น. เดินทางกลับสู่นครหลวงเวียงจันทน์ แวะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท่านไกรสอน  พรหมวิหาร (อดีตประทานประเทศ)

15.30 น. นมัสการองค์พระธาตุหลวงที่ศักดิ์สิทธิ์ (พุทธสถานศิลปล้านช้าง)

16.00 น. แวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอนุสาวรีย์ประตูชัย(สถาปัตยกรรม ลาว-ฝรั่งเศส)

17.00 น. กลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม........(โรงแรมแสงพระจันทน์ หรือโรงแรมระดับเดียวกัน) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น. ทานอาหารเย็นที่....................(ร้านอาหารบุฟเฟ่ระเบียงลม หรือร้านอาหารภัตตาคารแม่โขง)

20.30 น. หลังอาหารเย็น เที่ยวราตรีที่เวียงจันทน์ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

07.00 น. ทานอาหารเช้าที่โรงแรม (และเช็คเอ้าท์โรงแรม)

08.30 น. เข้าชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว (ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตก่อนอัญเชิญมาที่กรุงเทพ)

09.00 น. เข้าชมวัดศรีษะเกษ วัดเก่าแก่และเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปมากที่สุดในลาว (กว่า6,000 องค์)

10.00 น. เที่ยวชมรอบนครหลวงเวียงจันทน์ (ช้อปปิ้งร้านขายเครื่องเงิน และสินค้าที่ระลึก)

11.00 น. ช้อปปิ้งศูนย์การค้าตลาดเช้า และตลาดจีนใหม่ เลือกซื้อสินค้านานาชนิด

12.00 น. ทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารแม่โขง (หรือร้านอาหารบุฟเฟ่ดอนจัน)

13.00 น. เดินทางกลับสู่ด่านสะพานมิตรภาพ แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี (เหล้า ไวน์ บุหรี่ และสินค้านานาชนิด)

14.30 น. เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว กลับสู่จังหวัดหนองคาย โดยสวัดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ  1.  ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวและระดับของโรงแรม (ทานอาหารกลางวันที่แพท่าง่อน)

                         จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นตำ 10ท่านขึ้นไป (ตกลงราคาอีกครั้ง)

                    2.  ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวและระดับของโรงแรม (ทานอาหารกลางวันที่เขื่อนน้ำงึม)

                         จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ 10ท่านขึ้นไป (ตกลงราคาอีกครั้ง)

 

หมายเหตุ  รายการนำเที่ยว และราคาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

เอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง

1.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการอย่างใดอย่างหนึ่ง (เด็กใช้สำเนาสูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน)

2.      รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (เฉพาะเด็กที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารส่งทางอีเมล์ได้)

3.      หรือหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุก่อนการเดินทางมากกว่า 6เดือนขึ้นไป (ไม่ต้องใช้รูปถ่าย)

 

ทัศนียภาพบริเวณเขื่อนน้ำงึมเขื่อนสำหรับผลิตกระแสไฟ้ส่งขายให้ประเทศไทย

ติดต่อสำรองการเดินทางได้ทุกวัน ที่ หนองคายอินเตอร์ทัวร์  

เลขที่ 268/6 หมู่12 , ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โทร.042-420690  แฟกซ์ 042-420690  

หรือติดต่อโดยตรงที่ คุณชาตรี (AIS)081-2627500, คุณแสงมณี (DTAC)083-4170765

http://www.nongkhaitour.com E-mail: nongkhaitour@hotmail.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ในและต่างประเทศ เลขที่ 51 – 00322

*** เที่ยวกับบริษัทที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย *** 

ตัวอย่างโปรแกรมนำเที่ยว สปป.ลาว

หนองคาย-เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง (2วัน 1คืน)

วันแรก (                                )

        เวลา 07.00 น. รถรับคณะที่..................(ที่จุดนัดหมาย ในตัวเมืองหนองคาย)

        เวลา 07.30 น. ดำเนินการเอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว(คณะนั่งรอในรถ ทั้งด่าน ไทย-ลาว)

        เวลา 08.00 น. รถรับคณะเดินทางเข้าเวียงจันทน์ และเดินทางต่อไปยัง เขื่อนน้ำงึม (เขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้ไทย)

        เวลา 12.00 น. ทานอาหารกลางวันที่เขื่อน และชมวิว ถ่ายภาพ (หรืออาจนั่งเรือนำเที่ยวในบริเวณเขื่อนถ้าเวลาเพียงพอ)

        เวลา 13.30 น. ออกเดินทางจากเขื่อนฯ สู่เมืองวังเวียง ผ่านเมืองโพนโฮง (เส้นทางจะเป็นภูเขาและทางคดเคี้ยว)

        เวลา 15.30 น. ถึงเมืองวังเวียง เช็คอินเข้าที่พักโรงแรม..........(โรงแรมทวีสุขรีสอร์ท หรือถาวรสุขรีสอร์ท)ติดแม่น้ำซอง

        เวลา 16.30 น. ขอแนะนำนั่งเรือนำเที่ยวแม่น้ำซอง (หรือเช่าเรือคายัคพายเอง หรือห่วงยางเล่นน้ำก็ได้)

        เวลา 18.30 น. ทานอาหารเย็นที่ร้าน............................ (ร้านริมแม่น้ำซอง)

        เวลา 19.30 น. หลังอาหารเย็น เดินเที่ยวเล่นในตัวเมืองวังเวียง (ที่วังเวียงจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนิยมมาเที่ยวที่นี่มาก)

        เวลา 20.30 น. กลับที่พักโรงแรม...........(พักผ่อน ตามอัธยาศรัย)

วันที่สอง (                               )

        เวลา 07.30 น. ทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (และเตรียมเช็คเอ้าท์ เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางกลับเข้าเวียงจันทน์)
        เวลา 08.30 น. รถรับคณะออกเดินทางไปขึ้นชมถ้ำจัง (เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของเมืองวังเวียง)

        เวลา 09.30 น. รถรับคณะจากเมืองวังเวียงกลับสู่นครหลวงเวียงจันทน์ (เพื่อเที่ยวในเวียงจันทน์ก่อนเดินทางกลับหนองคาย)

        เวลา 12.30 น. ถึงนครหลวงเวียงจันทน์ ทานอาหารกลางวันที่ร้านริมแม่น้ำโขง ........(ภัตตาคารแม่โขง หรือร้านบุบเฟ่ดอนจัน)

        เวลา 13.30 น. เที่ยวรอบตัวเมืองเวียงจันทน์ ตามที่ท่องเที่ยวสำคัญดังนี้ นมัสการพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท่านไกสอน  วัดหอพระแก้ว วัดสีสะเกด กราบไหว้ศาลหลักเมืองที่วัดสีเมือง ชอปปิ้งตลาดเช้า และตลาดจีนใหม่

        เวลา 15.00 น. รถรับคณะเดินทางมาที่ด่านขาออกลาว เพื่อดำเนินการเอกสาร (ชอปปิ้งตลาดสินค้าปลอดภาษี Duty Fee ทีนี่)

        เวลา 16.30 น. รถรับคณะข้ามสะพานมิตรภาพ มาสู่จังหนองคายประเทศไทย (แนะนำชอปปิ้งตลาดท่าเสด็จ ทานแหนมเนือง

        ไหว้หลวงพ่อพระใส) ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ ขอให้เดินทางกลับด้วยความปลอดภัยครับ

.............................จบโปรแกรม................................

     ค่าบริการ : ................บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวและระดับของโรงแรม)

     ค่าบริการรวม : รถนำเที่ยว+ไกด์นำเที่ยวลาว+ค่าหนังสือผ่านแดน+ค่าธรรมเนียมด่าน ไทย-ลาว+

                            ค่าล่วงเวลาในวัดหยุด +ค่าอาหาร(ตามที่ระบุ)+ค่าโรงแรมที่พัก+ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

        ค่าบริการไม่รวม : ค่าอาหารเครื่องดื่มที่สั่งเองนอกเหนือรายการ

        เอสารในการเดินทาง : หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ที่มีอายุก่อนการเดินทางอย่างน้อย 6เดือน

   สัมภาระการเดินทาง : กระเป๋าเดินทางควรเป็นแบบผ้าที่ยืดหยุ่นได้ (ไม่แนะนำกระเป๋าใบใหญ่ที่เป็นล้อเลื่อน)

 

แม่น้ำซอง(วังเวียง)ในยามเย็น

แม่น้ำซอง(วังเวียง)ในยามพลบค่ำ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ในและต่างประเทศ  เลขที่ 51 – 00322

เที่ยวกับบริษัทท่องเที่ยวที่มีใบอนุญาตถูกต้องท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายdot
ใบอนุญาตสำนักงานและพนักงาน
dot
bulletพนักงาน-สำนักงาน-อีเมล์
bulletใบอนุญาต-บัญชีธนาคาร
dot
พิมพ์อีเมล์ของคุณข้างล่างรับข่าวสาร

dot
bulletแปลเอกสาร ลาว-อังกฤษ
bulletรับปรึกษาการขอวีซ่า
dot
บริการจัดนำเที่ยว-เช่ารถนำเที่ยว
dot
bulletเวียงจันทน์-วังเวียง 2วัน1คืน
bulletเที่ยวหลวงพระบาง5วัน3วัน
bulletฮานอย ฮาลอง 4วัน3คืน
bulletเช่ารถตู้นำเที่ยว ไทย - ลาว
dot
แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวใหม่
dot
bulletเที่ยวเวียดนามผ่านลาว เวียงจันทน์ - ฮานอย - ฮาลอง
bulletเที่ยวจีนภาคใต้ทางถรถยนต์ เวียงจันทน์-เชียงรุ้ง-คุนหมิง
dot
ทัวร์กอล์ฟ ไทย-สปป.ลาว
dot
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ ไป-กลับ
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ 2วัน 1คืน
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ 3วัน 2คืน
bulletทัวร์กอล์ฟ หลวงพระบาง
dot
ภาพถ่ายสนามกอล์ฟ สปป.ลาว
dot
bulletลองเวียน กอล์ฟคลับ (27หลุม)
bulletลาวคันทรี่คลับ (หลัก14)
bulletสนามกอล์ฟซีเกมส์ (หลัก18)
bulletสนามกอล์ฟกลางคืน (หลัก6)
bulletสนามหลวงพระบางกอล์ฟคลับ
dot
SERVICES FOR FOREIGNER
dot
bulletLAOS VISA SERVICE
bulletTHAI VISA SERVICE
bulletNONGKHAI CITY TOUR
bulletUDONTHANI CITY TOUR
bulletVIENTIANE CITY TOUR
bulletTOURIST GUIDE
bulletCAR FOR RENT
bulletAIRPORT TRANSFER
dot
PACKAGE TOUR TO LAOS
dot
bulletVIENTIANE
bulletVANGVIENG
bulletLUANGPRABANG
dot
TRANSLATION SERVICES
dot
bulletLAOS - THAI - ENGLISH
dot
PHOTOS ALBUM IN LAOS
dot
bullet Vientiane and Vangvieng
bulletRoad to Luangprabang
dot
ABOUT US
dot
bullet ADDRESS & BANK A/C
dot
หลักฐานการทำหนังสือเดินทาง
dot
bulletหนังสือเดินทางไทย
dot
Golf Tours in Thailand and Laos
dot
bulletสนามกอล์ฟอีสเทอร์นสตาร์
dot
เที่ยวญี่ปุ่นทุกเมืองตลอดปี2561
dot
bulletโปรแกรมและราคาเที่ยวญี่ปุ่นทุกเมือง
dot
เที่ยวไต้หวันไม่ต้องได้ขอวีซ่า
dot
bulletโปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน
dot
เที่ยวเวียดนามเหนือ-กลาง-ใต้
dot
bulletโปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว(ในประเทศ และต่างประเทศ) เลขที่ 51 - 00966 ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ทั่วไป (ต่างประเทศ) เลขที่ 51-00747 ททท. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวแนะนำให้เทียวกับบริษัทท่องเที่ยวที่มีใบอนุญาตครบถ้วนถูกต้อง ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
หนองคายอินเตอร์ทัวร์ เลขที่ 268/6 หมู่ที่ 12 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร./แฟ็กซ์ (042) 420690 ติดต่อคุณแสงมณี มือถือ (DTAC) 083-4170765 (AIS) 081-2627500 หรือคุณชาตรี มือถือ (TRUE) 083-4512500 (LAOS)....856 20 993428542 E-mail : nongkhaitour@hotmail.com กรุณาโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด สาขาหนองคาย ชื่อบัญชี นางแสงมณี คุรุอังกูร บัญชีเลขที่ 624-233570-4 หรือบัญชีธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขาหนองคาย บัญชีเลขที่ 299-0-55718-9 ชื่อบัญชี นายชาตรี คุรุอังกูร