ReadyPlanet.com
dot dot
หลวงพระบาง 3วัน 4วัน

ทัวร์หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง (3วัน 2คืน ทางรถยนต์)

วันที่ ..................................

วันแรก (วันที่.......................... ) หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง

           06.30 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ (ที่ร้านอาหารเช้า..................................................)

           07.30 น. รถพาคณะเดินทางเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ (นมัสการพระธาตุหลวง ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

อนุสาวรีย์ประตูชัย รถพาคณะออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง(แวะทานอาหารกลางวันที่นี่) หลังจากนั้นออกเดินทางต่อ

สู่หลวงพระบาง (แวะถ่ายภาพที่ภูเพียงฟ้า

ผ่านสามแยกพูคูน กิ่วกะจำ และบ้านเชียงเงิน)

           เย็นเดินทางถึงหลวงพระบาง ขึ้นนม้สการพระธาตุพูสี ชมพระอาทิตย์ตกและชมวิวเมืองหลวงพระบาง

ทานอาหารเย็น และชอปปิ้งตลาดมืด เข้าเช็คอินที่พักโรงแรมซันเวย์ (พักผ่อนอิสระ)

วันที่สอง(วันที่...................... ) เที่ยวหลวงพระบาง-บ้านซ่างไห้-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงสี

           06.00 น. พาคณะทำบุญตักบาตรเช้า แด่พระภิกษุ สามเณร และเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเต็มวัน

อาทิ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง(พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิตลาว+วัดเชียงทอง+วัดวิชุน(วัดพระธาตุหมากโม)

+บ้านซ้างไห้+ล่องเรือไปชมถ่ำติ่ง(ทานอาหารกลางวันที่นี่)+น้ำตกกวงสี+ชอปปิ้งตลาดมืด และทานอาหารเย็นพื้นเมือง

หลวงพระบาง

วันที่สาม(วันที่....................... ) เดินทางกลับ เวียงจันทน์-หนองคาย

           06.00 น. ทานอาหารและออกเดินทางแต่เช้า ผ่านพูคูน แวะทานอาหารกลางวันที่วังเวียง……

รถพาคณะเดินทางถึงนครหลวงเวียงจันทน์ แวะตลาดจีนใหม่(ถ้าเวลาพอ) และชอปปิ้งตลาดสินค้าปลอดภาษีที่ด่าน

ขาออก

สปป.ลาว เพื่อซื้อของฝากของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับหนองคายประเทศไทย

           17.00 น. พาคณะเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว สู่จังหวัดหนองคายโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ :  .......................... (ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยว และระดับของโรงแรม)

อัตราค่าบริการนี้รวม : ค่ารถ-เรือ+ไกด์นำเที่ยว+ค่าโรงแรมที่พัก+ค่าอาหารเครื่องดื่มตามที่ระบุ

+ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว+ค่าล่วงเวลา+ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม : ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งทานเอง(นอกเหนือรายการที่ระบุ)

เอกสารการเดินทาง : หนังสือเดินทาง(Passport) ที่มีอายุก่อนการเดินทางอย่างน้อย 6เดือน

หมายเหตุ : รายการนำเที่ยวนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ

ในวันเดินทาง โดยจะคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยเป็นหลักในการเดินทาง

กระเป๋าสัมภาระ : ควรเป็นกระเป๋าผ้าที่ยืดหยุ่นได้ (ไม่แนะนำกระเป๋าใบใหญ่ที่มีล้อเลื่อน)

เที่ยวกับบริษัทท่องเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้อง ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 51/00322

รายการนำเที่ยวพิเศษทางรถยนต์

หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง (4วัน 3คืน)

วันแรก (วันที่………………………..) รับคณะทัวร์ตามจุดนัดหมายที่……………………………….

08.00 น. ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง ออกเดินทางเข้าสู่นครหลวง

เวียงจันทน์ เข้ากราบไหว้ขอพรศาลหลักเมืองที่วัดศรีเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นศิริมงคลในการเดินทางท่องเที่ยวลาว

09.00 น. เที่ยวรอบตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ ชมอนุสาวรีย์ประตูชัยถ่ายรูปเป็นที่ระลึก นมัสการพระธาตุหลวง

ที่สวยงาม(ศิลปล้านช้าง) สมัยเดียวกันกับพระธาตุพนมที่มืองไทย

10.00 น. ออกเดินทางต่อสู่เขื่อนน้ำงึม(เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าส่งขายให้ประเทศไทย)เพื่อชมทัศนีย์ภาพที่สวยงาม

ที่ริมเขื่อนและทานอาหารกลางวันที่อร่อยซึ่งเป็นประเภทปลานานาชนิดที่ชาวประมงจับได้ในเขื่อนแห่งนี้

13.00 น. ออกเดินทางต่อขึ้นสู่เมืองวังเวียง (แหล่งท่องเที่ยวใหม่ทางธรรมชาติ)ที่กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและชาวไทย เดินทางขึ้นเที่ยวชม

ถ้ำจังเพื่อชมเมืองวังเวียง ที่มีแม่น้ำซองไหลผ่านภูเขาล้อมรอบ

17.30 น. เช็คอินเข้าที่พักโรงแรม………………………. ….อาบน้ำพักพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. ทานอาหารเย็นที่ร้าน………………………เดินเที่ยวชมกลางคืนของเมืองวังเวียงที่เต็มไปด้วยชาวต่างชาติ

วันที่สอง (วันที่………………………..) ออกเดินทางจากเมืองวังเวียงขึ้นสู่เมืองหลวงพระบาง

07.00 น. ทานอาหารเช้าที่โรงแรม และออกเดินทางไปยังเมืองหลวงพระบาง(เมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม)

ผ่านเมืองกาสี ผ่านเมืองสามแยกพูคูน แวะทานอาหารกลางวันที่กิ่วกะจำ(จุดแวะพักรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสาร)ซึ่งอยู่บนยอดเขาสูงที่สวยงาม เดินทางถึงหลวงพระบาง

ในช่วงบ่าย เช็คอินที่พักโรงแรม ……………………….. พาขึ้นชมและนมัสการพระธาตุพูสี (คล้ายดอยสุเทพที่เชียงใหม่)ชมทัศนีย์ภาพเมืองหลวงพระบางก่อนพระอาทิตย์ตก

ซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำโขง ทานอาหารเย็นที่ร้าน……………......หลังจากนั้นเที่ยวชอปปิ้งตลาดมืด(ตลาดกลางคืน)เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหัตถกรรมของชาวบ้าน

ลาวลุ่มและลาวสูง(ชาวเขาเผ่าม่ง) และกลับสู่ที่พักโรงแรม

วันที่สาม (วันที่………………………….) ทำบุญตักบาตรเช้า เที่ยวหลวงพระบาง(เมืองมรดกโลก)แบบเต็มวัน

05.30 น. ตื่นแต่เช้าเพื่อทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ ที่ออกบิณฑบาตรมากกว่า 200รูป

07.00 น. ทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจากนั้นพาคณะเที่ยวCity Tours ตามสถานที่สำคัญของเมืองหลวงพระบาง วัดเชียงทอง(วัดเก่าแก่และสวยงามที่สุดในลาว)

ลงเรือเที่ยวถ้ำติ่งริมฝั่งแม่น้ำโขง(ซึ่งมีพระพุทธรูปเก่าแก่จำนวนมากอยู่ภายในถ้ำ) เที่ยวหมู่บ้านช้างไห้(ที่มีชื่อเสียงในการต้มเหล้าแบบโบราณดั่งเดิมของลาว)

 เดินทางกลับหลวงพระบางเที่ยวชมหมู่บ้านผานมเลือกซื้อผ้าทอด้วยมือและสินค้าหัตถกรรมของชาวบ้าน และขึ้นรถเดินทางไปเที่ยวน้ำตกกวางสี ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงาม

ที่รถยนต์เดินทางเข้าไปถึงอย่างสะดวกสบาย กลับเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง ทานอาหารเย็นที่ร้าน…………….………….. กลับที่พักโรงแรมพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อการ

ตื่นนอนแต่เช้าตรู่เตรียมตัวเดินทางกลับสู่เวียงจันทน์และหนองคาย

วันที่สี่ (วันที่………………………..) เดินทางกลับสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ชอปปิ้งร้านสินค้าปลอดภาษี - กลับหนองคาย

05.00 น. ทานอาหารเช้าที่โรงแรม (หรือจัดใส่กล่องทานบนรถ)เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางแต่เช้าตรู่ให้ทันเวลาชอปปิ้งที่ร้านสินค้าปลอดภาษี

ที่ด่านสะพานมิตรภาพลาว-ไทย(ขาออก) ระหว่างการเดินทางอาจจะได้เห็นทะเลหมอก

12.00 น. แวะพักทานอาหารกลางวันที่เมืองวังเวียง และออกเดินทางกลับสู่นครหลวงเวียงจันทน์ เดินทางสู่ด่านสะพานมิตรภาพ ลาว-ไทย

และชอปปิ้งตลาดสินค้าปลอดภาษี อาทิเช่น เหล้า ไวน์ บุหรี่ สินค้าแบนด์เนม (Copy)หลากหลาย

17.30 น. ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง พาคณะเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพกลับสู่จังหวัดหนองคายโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ : ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยว รถที่ใช้บริการ ระดับของโรงแรมและรายการอาหาร (ตกลงอีกครั้ง)

อัตราค่าบริการนี้รวม : ค่ารถและไกด์นำเที่ยว-ค่าธรรมเนียมพิธีการต่างๆที่ด่าน ไทย-ลาว

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว-ค่าที่พักและค่าอาหารตามที่ระบุไว้

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง : หนังสือเดินทางที่มีอายุก่อนการเดินทางมากกว่า6เดือน (ก่อนหมดอายุ6เดือน)

หมายเหตุ : ถ้าเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ให้ติดต่อสำรองการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย2เดือน ถ้าเป็นช่วงวันธรรมดาควรติดต่อสำรองการเดินทาง

อย่างน้อย1เดือน เพื่อการติดต่อสำรองห้องพักโรงแรมและรถที่ใช้บริการ และรายการนำเที่ยวนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ

โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางเป็นหลัก

เที่ยวกับบริษัทท่องเที่ยวที่จดทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 51-00322  ใบอนุญาตมัคคุเทศก์  เลขที่ 51-0747

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้โดยตรงกับคุณ ชาตรี มือถือ 081-2627500 หรือ คุณแสงมณี 083-4170765

เวียงจันทน์ - หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ (3 วัน 2 คืน)

รถยนต์ + เครื่องบิน(รายการนำเที่ยวพิเศษ)

วันที่ 1 หนองคาย-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง (ทางรถยนต์)

08.00 น. พร้อมกันตามที่นัดหมาย.........................................

หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองแจ้งหนังสือเดินทางและเอกสารแล้วเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ และเดินทาง

ออกจากนครหลวงเวียงจันทน์โดยใช้เส้นทางหมายเลขที่ 13เหนือตามเส้นทางภูเขาผ่านเมืองโพนโฮง สองฝั่งเส้นทางท่าน

จะได้ชมธรรมชาติ ภูเขา ป่าไม้ อันงดงามถึงเมืองวังเวียง อันเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยภูเขาหินปูนอันสูงชัน

มีสายน้ำซองไหลผ่านและเป็นเมืองหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกเพื่อมาเที่ยวธรรมชาติแห่งนี้

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหาร ของเมืองวังเวียง จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังหลวงพระบาง

โดยผ่านเมืองกาสี ซึ่งเป็นที่พักระหว่างทางของรถโดยสารประจำทาง

17.00 น. ถึงหลวงพระบาง นครหลวงของอาณาจักรล้านช้าง และ ได้รับรองเป็นเมืองมรดกโลกทางด้าน วัฒนธรรม

 นำท่านเข้าพักที่โรงแรม ทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ท่องเที่ยวในหลวงพระบาง (เมืองมรดกโลก)

07.00 น. ทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังเจ้าชีวิตองค์สุดท้ายของลาวเที่ยวชมวัดเชียงทอง

ศิลปะของชาวหลวงพระบาง  ล่องเรือเที่ยวชมแม่น้ำโขงไปปากอู ตามเส้นทางท่านจะได้แวะชมการผลิตเหล้าพื้นเมืองที่บ้านสังไห้

เที่ยวชมถ้ำติ่งที่มีพระพุทธรูปมากกว่า 1,000 องค์ แล้วเดินทางร่องเรือกลับหลวงพระบาง

12.00 น. ทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารที่หลวงพระบาง จากนั้นนำท่านเดินทางด้วยรถบัสเที่ยวชมน้ำตกตาดกวางสี

 แล้วเดินทางกลับหลวงพระบาง  ขึ้นไปเที่ยวชมพระธาตุพูสี ซึ่งเป็นที่ชมวิวในตัวเมืองหลวงพระบาง

(คล้ายกับพระธาตุดอยสุเทพที่เชียงใหม่)

18.00 น. ทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่3 หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ (โดยเครื่องบิน)

07.00 น. ทานอาหารเช้าที่โรงแรม พาท่านเที่ยวชมตลาดเช้าหลวงพระบาง เพื่อซื้อสินค้าของชาวหลวงพระบางของที่ระลึก

และอื่นๆ แล้วออกเดินทางกลับเวียงจันทน์โดยเครื่องบิน ถึงนครหลวงเวียงจันทน์ทานอาหารเที่ยงที่เวียงจันทน์ ท่องเที่ยวและ

ช้อปปิ้งตลาดเช้า แล้วออกเดินทางกลับด่าน ตม.ลาว ช้อปปิ้งที่ร้านสินค้าปลอดภาษีลาว (ดูตี้ฟรี) ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

กลับสู่จังหวัดหนองคาย

เอกสารที่ต้องได้ใช้ : สำเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุมากกว่า6เดือนในวันเดินทาง

ค่าบริการ : ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม และรายการอาหาร รวมถึงขนาดของรถนำเที่ยว หรือ เครื่องบินที่ใช้บริการ

อัตราค่าบริการโดยประมาณ :  ........................... บาท ต่อ1คน

                  หมายเหตุ : จำนวนนักท่องยิ่งมากราคาค่าบริการยิ่งลดลง ในช่วงวันหยุดยาวและเทศกาลของไทยและลาวนั้นที่พัก

โรงแรมในหลวงพระบางอาจจะเต็ม ควรที่จะติดต่อสำรองการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย15วัน เพราะจะได้ทำการสำรองห้องพัก

และเลือกโรงแรมที่ต้องการ

โปรแกรมทัวร์ตัวอย่าง (รับที่สนามบินอุดรธานี)

 รายการนำเที่ยวพิเศษเครื่องบิน+รถยนต์ (สายการบินนกแอร์)

อุดร-หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง (4วัน3 คืน) ประเทศ สปป.ลาว

วันแรก (                   ) รับคณะทัวร์ที่สนามบินอุดร

       07.05 น. จัดรถรับคณะที่สนามบินอุดรฯ ที่เดินทางมาจากกรุงเทพโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9200

    07.30 น. รถรับคณะออกเดินทางจากสนามบินอุดรฯ เดินทางผ่านหนองคายข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง ออกเดินทางเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ เข้ากราบไหว้ขอพรศาลหลักเมือง

ที่วัดศรีเมืองที่ดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นศิริมงคลในการเดินทางท่องเที่ยว สปป.ลาว

              10.00 น. รถผ่านนครหลวงเวียงจันทน์มุ่งตรงสู่หลวงพระบาง ผ่านเมืองโพนโฮง ทานอาหารกลางวัน

ที่เมืองวังเวียงร้านอาหาร(นางบด) และออกเดินทางต่อไปสู่เมืองหลวงพระบาง ผ่านผาตั้ง เมืองกาสี แวะถ่ายภาพ

ที่จุดชมวิวที่ภูเพียงฟ้า  เดินทางผ่านสามแยกพูคูน เมืองกิ่วกะจำ และเมืองเชียงเงิน เข้าสู่เมืองหลวงพระบาง

(เมืองมรดกโลก)

             19.30 น. เข้าเช็คอินโรงแรม(บ้านพักมะนีพอน) และทานอาหารเย็นที่ร้าน(มีชัยผล) หลังอาหาร

กลับเข้าที่พักโรงแรมเพื่อพักผ่อนหลังจากที่ต้องเดินทางไกลทั้งวัน

วันที่สอง (                 ) ทำบุญตักบาตรเช้า และเที่ยวในตัวเมืองหลวงพระบางเต็มวัน

            05.30 น. ตื่นแต่เช้าเพื่อทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณรที่ออกบิณฑบาตรมากกว่า 200รูป

            07.00 น. ทานอาหารเช้าที่(โรงแรมที่พัก)  หลังจากนั้นพาคณะเที่ยวCity Tours

ตามสถานที่สำคัญของเมืองหลวงพระบางวัดเชียงทอง(วัดเก่าแก่และสวยงามที่สุดในลาว) เที่ยวถ้ำติ่งริมฝั่งแม่น้ำโขง(ซึ่งมี

พระพุทธรูปเก่าแก่จำนวนมากอยู่ภายในถ้ำ) เที่ยวหมู่บ้านช้างไห้ที่มีชื่อเสียงในการต้มเหล้าแบบโบราณดั่งเดิมของลาวเดินทาง

กลับหลวงพระบางเที่ยวชมหมู่บ้านผานมเลือกซื้อผ้าทอด้วยมือและสินค้าหัตถกรรมของชาวบ้าน ทานอาหารกลางวันที่ร้าน

(มะนีวันปากอู)   ช่วงบ่ายเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง(แต่ก่อนเคยเป็นพระราชวังเจ้ามหาชีวิตลาว) และขึ้นรถเดินทาง

ไปเที่ยวน้ำตกตาดกวางสี ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงาม เย็นเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง เพื่อขึนไปไหว้องค์พระธาตุพูสี

และชมวิวเมืองหลวงพระบางก่อนพระอาทิตย์จะตก และทานอาหารเย็นที่(ร้านหลวงพระบาง) ชอปปิ้งตลาดมืด กลับที่พักโรงแรม

วันที่สาม  (                   ) หลวงพระบาง-วังเวียง

            07.00 น. ทานอาหารเช้า เช็คเอ้าท์โรงแรม เตรียมตัวออกเดินทางไปยังเมืองวังเวียง ผ่านเมืองเชียงเงิน

 เมืองกิ่วกะจำ ระหว่างการเดินทางอาจจะได้เห็นทะเลหมอกตามหุบเขาหน้าผาที่นั่งรถผ่าน แวะสามแยกพูคูณ

จะมีชาวเขาชนเผ่าหม่งและชาวบ้านนำพืชผักผลไม้ของป่าธรรมชาติมาขายที่ริมทาง ถึงจุดชมวิวพูเพียงฟ้า

แวะทานอาหารกลางวันและเข้าห้องน้ำที่นี่

           13.00 น. ออกเดินทางผ่านเมืองกาสี ผาตั้ง และถึงเมืองวังเวียงเช็คอินเข้าที่พักโรงแรมทวีสุขรีสอร์ท

 ในช่วงบ่ายขึ้นเที่ยวชมถ่ำจังเพื่อชมวิวเมืองวังเวียง และเล่นน้ำซองแบบอิสระ (มีห่วงยางให้เช่า พายเรือคายัก

 และเช่าเรือหางยาวเที่ยวตามลำน้ำซอง) หรือจะเช่าจักรยานขี่เที่ยวเล่นแบบส่วนตัว

           19.00 น. ทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร โรงแรมทวีสุข เที่ยวชมเมืองวังเวียงตอนกลางคืนก่อนเดินทาง

กลับเข้าที่พัก

วันที่สี่ (                   ) วังเวียง-เวียงจันทน์-หนองคาย-อุดรธานี

               07.00 น. ทานอาหารเช้า เตรียมตัวออกเดินทางกลับเข้าเวียงจันทน์ เพื่อเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยว

ที่สำคัญในนครหลวงเวียงจันทน์ อาทิไปนมัสการพระธาตุหลวง(ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์พระสัมมาสัมพุธเจ้า)

เป็นองค์พระธาตุที่ใหญ่และสวยงามที่สุดใน สปป.ลาว ชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่อนุสาวรีย์ประตูชัย

(สัญลักษณ์เวียงจันทน์)เข้าชมพิพิธภัณฑ์วัดหอพระแก้ว(สถานที่พระแก้วมรกตเคยประดิษฐานที่นี่มาก่อน)

               12.00 น. ทานอาหารกลางวันที่ร้าน(ภัตตาคารแม่โขง) และออกเดินทางต่อไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองลาว

เพื่อเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพ แวะชอปปิ้งตลาดสินค้าปลอดภาษี(Duty Free)ที่ด่านขาออก เลือกซื้อสินค้ามากมาย

เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับเมืองไทย

               15.00 น. รถรับคณะออกเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพ ผ่านหนองคาย (ถ้ามีเวลาพอชอปปิ้งที่ตลาดท่าเสด็จ)

เดินทางไปอุดรธานี ผ่านหมู่บ้านผ้าหมี่ขิตที่บ้านนาข่า แวะชอปปิ้งตลาดผ้า และเดินทางต่อไปที่สนามบินอุดรธานี

               17.00 น. รถส่งคณะถึงสนามบินอุดรธานี พาคณะเข้าเช็คอินเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

                          18.35 น. เครื่องบินสายการบินนกแอร์เที่ยวบินที่ DD 9217  พาคณะออกเดินทางจากสนามบินอุดรธานี

ถึงกรุงเทพมหานคร เวลา 19.35 น.โดยสวัสดิภาพ

จบโปรแกรมการท่องเที่ยว

*** โรงแรมที่พักและร้านอาหารที่ระบุถ้าจองไม่ได้ จะจัดหาที่อื่นให้ในระดับเดียวกัน***

อัตราค่าบริการ :   ......................................................... (ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยว และระดับโรงแรมที่พัก)

อัตราค่าบริการนี้รวม :   ค่ารถและไกด์นำเที่ยว-ค่าธรรมเนียมพิธีการต่างๆที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ไทย-ลาว

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว-ค่าที่พักและค่าอาหารตามที่ระบุไว้-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง :   หนังสือเดินทาง(Passport) ที่มีอายุก่อนการเดินทางมากกว่า6เดือน(ตรวจเช็คด้วยครับ)

หมายเหตุ :   กระเป๋าสัมภาระในการเดินทาง ควรใช้กระเป๋าผ้าที่ยืดหยุ่นได้ (ไม่แนะนำกระเป๋าใบใหญ่ที่มีล้อ)

เสื้อผ้าและรองเท้าควรเป็นชนิดที่สวมใส่สบาย (และควรมีร่มขนาดเล็กติดตัวในการเดินทาง)

    *** อย่าลืมหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) และยารักษาโรคประจำตัว ติดตัวในการเดินทาง ***

 โปรแกรมการท่องเที่ยว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงความสะดวก และปลอดภัยเป็นหลัก

เที่ยวกับบริษัทท่องเที่ยวที่จดทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 51-00322 ใบอนุญาตมัคคุเทศก์ เลขที่ 51-0747

 ติดต่อได้โดยตรงกับคุณ ชาตรี มือถือ 081-2627500 หรือ คุณแสงมณี 083-4170765

...................................

รายการนำเที่ยวพิเศษเครื่องบิน+รถยนต์ (แอร์เอเชีย)

อุดร-หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง (4วัน 3คืน)

วันแรก (                           ) รับคณะทัวร์ที่สนามบินอุดร

           08.05 น. จัดรถรับคณะที่สนามบินอุดรฯ ที่เดินทางมาจากกรุงเทพโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD3360

              08.30 น. รถรับคณะออกเดินทางจากสนามบินอุดรฯ เดินทางผ่านหนองคายข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง ออกเดินทางเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ เข้ากราบไหว้ขอพรศาลหลักเมืองที่วัดศรีเมือง

ที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นศิริมงคลในการเดินทางท่องเที่ยว สปป.ลาว

              10.00 น. รถผ่านนครหลวงเวียงจันทน์มุ่งตรงสู่หลวงพระบาง ผ่านเมืองโพนโฮง ทานอาหารกลางวันที่เมืองวังเวียง

ร้านอาหาร............. และออกเดินทางต่อไปสู่เมืองหลวงพระบาง ผ่านผาตั้ง เมืองกาสี แวะถ่ายภาพที่จุดชมวิวที่ภูเพียงฟ้า  

เดินทางผ่านสามแยกพูคูน เมืองกิ่วกะจำ และเมืองเชียงเงิน เข้าสู่เมืองหลวงพระบาง(เมืองมรดกโลก)

             19.30 น. เข้าเช็คอินโรงแรม……และทานอาหารเย็นที่ร้าน………..หลังอาหารกลับเข้าที่พักโรงแรมเพื่อพักผ่อน

หลังจากที่ต้องเดินทางไกลทั้งวัน

วันที่สอง (                         ) ทำบุญตักบาตรเช้า และเที่ยวในตัวเมืองหลวงพระบางเต็มวัน

            05.30 น. ตื่นแต่เช้าเพื่อทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณรที่ออกบิณฑบาตรมากกว่า 200รูป

            07.00 น. ทานอาหารเช้าที่…………..หลังจากนั้นพาคณะเที่ยวCity Tours ตามสถานที่สำคัญของเมืองหลวงพระบาง

วัดเชียงทอง(วัดเก่าแก่และสวยงามที่สุดในลาว) เที่ยวถ้ำติ่งริมฝั่งแม่น้ำโขง(ซึ่งมีพระพุทธรูปเก่าแก่จำนวนมากอยู่ภายในถ้ำ)

 เที่ยวหมู่บ้านช้างไห้ที่มีชื่อเสียง

ในการต้มเหล้าแบบโบราณดั่งเดิมของลาวเดินทางกลับหลวงพระบางเที่ยวชมหมู่บ้านผานมเลือกซื้อผ้าทอด้วยมือและสินค้า

หัตถกรรมของชาวบ้าน

ทานอาหารกลางวันที่ร้าน…………………………......................ช่วงบ่ายเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง(แต่ก่อนเคย

เป็นพระราชวังเจ้ามหาชีวิตลาว) และขึ้นรถเดินทางไปเที่ยวน้ำตกตาดกวางสี ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงาม เย็นเดินทางกลับเข้าสู่

ตัวเมืองหลวงพระบาง

 เพื่อขึนไปไหว้องค์พระธาตุพูสีและชมวิวเมืองหลวงพระบางก่อนพระอาทิตย์จะตก และทานอาหารเย็นที่ร้าน….........................

ชอปปิ้งตลาดมืด กลับที่พักโรงแรม

วันที่สาม (                            ) หลวงพระบาง-วังเวียง

            07.00 น. ทานอาหารเช้า เช็คเอ้าท์โรงแรม เตรียมตัวออกเดินทางไปยังเมืองวังเวียง ผ่านเมืองเชียงเงิน เมืองกิ่วกะจำ

ระหว่างการเดินทางอาจจะได้เห็นทะเลหมอกตามหุบเขาหน้าผาที่นั่งรถผ่าน แวะสามแยกพูคูณจะมีชาวเขาชนเผ่าหม่งและชาวบ้านนำ

พืชผักผลไม้ของป่าธรรมชาติมาขายที่ริมทาง และออกเดินทางต่อไปยังเมืองวังเวียง ผ่านเมืองกาสี และผาตั้ง

           12.00 น. ถึงเมืองวังเวียงเช็คอินเข้าที่พักโรงแรม…………………และทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร………….

ในช่วงบ่ายขึ้นเที่ยวชมถ่ำจังเพื่อชมวิวเมืองวังเวียง และเล่นน้ำซองแบบอิสระ (มีห่วงยางให้เช่า พายเรือคายัก และนั่งเรือ

หางยาวเที่ยวตามลำน้ำซอง) หรือจะเช่าจักรยานขี่เที่ยวเล่นแบบส่วนตัว

           19.00 น. ทานอาหารเย็นที่ร้าน…..และเดินเที่ยวเล่นชมเมืองวังเวียงตอนกลางคืนก่อนเดินทางกลับเข้าที่พักโรงแรม

วันที่สี่ (                          ) วังเวียง-เวียงจันทน์-หนองคาย-อุดรธานี

        07.00 น. ทานอาหารเช้า เตรียมตัวออกเดินทางกลับเข้าเวียงจันทน์ เพื่อเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญใน

นครหลวงเวียงจันทน์ อาทิไปนมัสการพระธาตุหลวง(ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์พระสัมมาสัมพุธเจ้า)

เป็นองค์พระธาตุที่ใหญ่และสวยงามที่สุดใน สปป.ลาว ชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่อนุสาวรีย์ประตูชัย(สัญลักษณ์เวียงจันทน์)

เข้าชมพิพิธภัณฑ์วัดหอพระแก้ว(สถานที่พระแก้วมรกตเคยประดิษฐานที่นี่มาก่อน)

               12.00 น. ทานอาหารกลางวันที่ร้าน………………..และออกเดินทางต่อไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง สปป. ลาว

เพื่อเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพ แวะชอปปิ้งตลาดสินค้าปลอดภาษี(Duty Free)ที่ด่านขาออก เลือกซื้อสินค้ามากมาย

เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับเมืองไทย

               14.30 น. รถรับคณะออกเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพ ผ่านหนองคาย (ถ้ามีเวลาพอชอปปิ้งที่ตลาดท่าเสด็จ)

เดินทางไปอุดรธานี ผ่านหมู่บ้านผ้าหมี่ขิตที่บ้านนาข่า แวะชอปปิ้งตลาดผ้า และเดินทางต่อไปที่สนามบินอุดรธานี

               16.30 น. รถส่งคณะถึงสนามบินอุดรธานี พาคณะเข้าเช็คอินเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

               17.40 น. เครื่องบินสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD 3365 พาคณะออกเดินทางจากสนามบินอุดรธานี

ถึงกรุงเทพมหานคร เวลา 18.00 น.โดยสวัสดิภาพ   ....................................จบโปรแกรมการท่องเที่ยว

 

อัตราค่าบริการ :   ......................................................... (ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยว และระดับโรงแรมที่พัก)

อัตราค่าบริการนี้รวม :   ค่ารถและไกด์นำเที่ยว-ค่าธรรมเนียมพิธีการต่างๆที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ไทย-ลาว

                                         ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว-ค่าที่พักและค่าอาหารตามที่ระบุไว้-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง :   หนังสือเดินทาง(Passport) ที่มีอายุก่อนการเดินทางมากกว่า6เดือน(ตรวจเช็คด้วยครับ)

หมายเหตุ :   กระเป๋าสัมภาระในการเดินทาง ควรใช้กระเป๋าผ้าที่ยืดหยุ่นได้ (ไม่แนะนำกระเป๋าใบใหญ่ที่มีล้อ)

                       เสื้อผ้าและรองเท้าควรเป็นชนิดที่สวมใส่สบาย (และควรมีร่มขนาดเล็กติดตัวในการเดินทาง)

                       *** อย่าลืมหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) และยารักษาโรคประจำตัว ติดตัวในการเดินทาง ***

 โปรแกรมการท่องเที่ยว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงความสะดวก และปลอดภัยเป็นหลัก

เที่ยวกับบริษัทท่องเที่ยวที่จดทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 51-00322 ใบอนุญาตมัคคุเทศก์ เลขที่ 51-0747

 ติดต่อได้โดยตรงกับคุณ ชาตรี มือถือ 081-2627500 หรือ คุณแสงมณี 083-4170765

 

******************************************************

(โปรแกรมทัวร์ตัวอย่าง)

 

โปรแกรมนำเที่ยว ภูเก็ต-อุดร-หนองคาย-เวียงจันทน์ (3วัน 2คืน)

สายการบินไทยแอร์เอเชีย

วันแรก......................

        เวลา 14.50 น. คณะออกเดินทางจากภูเก็ตโดยสายกาบินแอร์เอเชีย (เที่ยวบิน FD 3984) สู่สนามบินอุดรธานี

          เวลา 16.30 น. คณะถึงสนามบินนานาชาติจังหวัดอุดรธานี (รอรับกระเป๋าเดินทาง และทำธุระส่วนตัว)

          เวลา 17.00 น. รถรับคณะเดินทางตรงไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ (ข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว หนองคาย)

          เวลา 19.00 น. ถึงนครหลวงเวียงจันทน์เช็คอินเข้าที่พักโรงแรม.....(เตรียมตัวไปชมการแสดง และทานอาหารเย็น)

          เวลา 19.30 น. ทานอาหารเย็น และชมการแสดงพื้นเมือง (ศิลปะการแสดงท้องถิ่นของชนเผ่าต่างๆใน สปป.ลาว)

         เวลา  21.30 น. รถพาคณะเที่ยวรอบนครหลวงเวียงจันทน์ก่อนกลับที่พักโรงแรม (หรือจะเที่ยวราตรีแบบส่วนตัว)

วันที่สอง......................

         เวลา 07.00 น. ทานอาหารเช้าที่โรงแรม (และเตรียมตัวเช็คเอาท์โรงแรมที่พัก)

         เวลา 08.00 น. รถรับคณะพาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

                               ที่อนุสาวรีย์ประตูชัย(สัญลักษณ์นครหลวงเวียงจันทน์)นมัสการพระธาตุหลวง(พระธาตุที่ใหญ่

                               และสวยงามที่สุดในลาว)เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท่านไกสอน(ผู้นำการปฏิวัติลาว)เข้าชมวัดหอพระแก้ว

                               (ซึ่งแต่ก่อนพระแก้วมรกตเคยประดิษฐานที่นี่) วัดสีสะเกด(วัดที่มีพระพุทธรูปมากที่สุด)

         เวลา 12.00 น. ทานอาหารกลางวัน (แบบบุบเฟ่ริมแม่น้ำโขง หรือลงแพทานอาหารพิ้นเมืองที่แม่น้ำงึมท่าง่อน)

         เวลา 13.00 น. ชอปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดเช้าเวียงจันทน์(ผ้าลาวและเครื่องเงิน) และตลาดจีนใหม่(กระเป๋า) 

        เวลา 15.00 น. เดินทางมาที่ด่าน ตม.ลาวขาออก(เพื่อเดินทางกลับไทย) แวะชอปปิ้งตลาดสินค้าปลอดภาษีที่นี

        เวลา 16.00 น. รถรับคณะเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพสู่จังหวัดหนองคาย และเช็คอินเข้าที่พักโรงแรม..........

        เวลา 18.30 น. พาคณะไปทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารริมฝั่งแม่น้ำโขง (อาหารพื้นเมือง และปลาแม่น้ำโขง)

        เวลา 20.00 น. กลับเข้าที่พักโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย (หรือจะเที่ยวราตรีที่หนองคายแบบส่วนตัว)

วันที่สาม......................

        เวลา 07.00 น. ทานอาหารเช้าที่โรงแรม (หรือร้านอาหารเช้า ขนมปัง ไข่กระทะ) และเช็คเอ้าท์โรงแรม

        เวลา 08.00 น เที่ยวรอบๆหนองคาย กราบไหว้หลวงพ่อพระใส(พระคู่บ้านคู่เมือง) เข้าชมศาลาแก้วกู่ (ที่มีเทวรูป

                              ปรางต่างๆมากมาย) ไหว้พระธาตุกลางน้ำโขง และชอปปิ้งตลาดท่าเสด็จ(ตลาดสินค้าอินโดจีน)

       เวลา 12.00 น. ทานอาหารกลางวันที่ริมโขง(แหนมเนืองและอาหารเวียดนาม) พร้อมซื้อของฝากหนองคาย

       เวลา 13.00 น. ออกเดินทางจากหนองคาย ไปขึ้นเครื่องที่สนามบินอุดร แวะซื้อผ้าที่บ้านนาข่า (เป็นหมู่บ้านทอผ้าหมี่ขิต)

       เวลา  16.55 น. เครื่องออกเดินทางจากอุดรธานี(แอร์เอเชีย FD3985) ถึงจังหวัดภูเก็ตเวลา 18.40 น. โดยสวัสดิภาพ

 

เที่ยวกับบริษัทท่องเที่ยวที่จดทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 51-00322 ใบอนุญาตมัคคุเทศก์ เลขที่ 51-0747

 ติดต่อได้โดยตรงกับคุณ ชาตรี มือถือ 081-2627500 หรือ คุณแสงมณี 083-4170765

*******************************************************************

ที่จุดชมวิว ทานอาหารและเข้าห้องน้ำ ที่พูเพียงฟ้า (พูคูน สปป.ลาว)

หมอกลงจัดระหว่างการเดินทางไปหลวงพระบางในช่วงเดือน พ.ย.-ก.พ

 

         

          

 

 

 


dot
ใบอนุญาตสำนักงานและพนักงาน
dot
bulletพนักงาน-สำนักงาน-อีเมล์
bulletใบอนุญาต-บัญชีธนาคาร
dot
พิมพ์อีเมล์ของคุณข้างล่างรับข่าวสาร

dot
bulletแปลเอกสาร ลาว-อังกฤษ
bulletรับปรึกษาการขอวีซ่า
dot
บริการจัดนำเที่ยว-เช่ารถนำเที่ยว
dot
bulletเวียงจันทน์-วังเวียง 2วัน1คืน
bulletเที่ยวหลวงพระบาง5วัน3วัน
bulletฮานอย ฮาลอง 4วัน3คืน
bulletเช่ารถตู้นำเที่ยว ไทย - ลาว
dot
แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวใหม่
dot
bulletเที่ยวเวียดนามผ่านลาว เวียงจันทน์ - ฮานอย - ฮาลอง
bulletเที่ยวจีนภาคใต้ทางถรถยนต์ เวียงจันทน์-เชียงรุ้ง-คุนหมิง
dot
ทัวร์กอล์ฟ ไทย-สปป.ลาว
dot
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ ไป-กลับ
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ 2วัน 1คืน
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ 3วัน 2คืน
bulletทัวร์กอล์ฟ หลวงพระบาง
dot
ภาพถ่ายสนามกอล์ฟ สปป.ลาว
dot
bulletลองเวียน กอล์ฟคลับ (27หลุม)
bulletลาวคันทรี่คลับ (หลัก14)
bulletสนามกอล์ฟซีเกมส์ (หลัก18)
bulletสนามกอล์ฟกลางคืน (หลัก6)
bulletสนามหลวงพระบางกอล์ฟคลับ
dot
SERVICES FOR FOREIGNER
dot
bulletLAOS VISA SERVICE
bulletTHAI VISA SERVICE
bulletNONGKHAI CITY TOUR
bulletUDONTHANI CITY TOUR
bulletVIENTIANE CITY TOUR
bulletTOURIST GUIDE
bulletCAR FOR RENT
bulletAIRPORT TRANSFER
dot
PACKAGE TOUR TO LAOS
dot
bulletVIENTIANE
bulletVANGVIENG
bulletLUANGPRABANG
dot
TRANSLATION SERVICES
dot
bulletLAOS - THAI - ENGLISH
dot
PHOTOS ALBUM IN LAOS
dot
bullet Vientiane and Vangvieng
bulletRoad to Luangprabang
dot
ABOUT US
dot
bullet ADDRESS & BANK A/C
dot
หลักฐานการทำหนังสือเดินทาง
dot
bulletหนังสือเดินทางไทย
dot
Golf Tours in Thailand and Laos
dot
bulletสนามกอล์ฟอีสเทอร์นสตาร์
dot
เที่ยวญี่ปุ่นทุกเมืองตลอดปี2561
dot
bulletโปรแกรมและราคาเที่ยวญี่ปุ่นทุกเมือง
dot
เที่ยวไต้หวันไม่ต้องได้ขอวีซ่า
dot
bulletโปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน
dot
เที่ยวเวียดนามเหนือ-กลาง-ใต้
dot
bulletโปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว(ในประเทศ และต่างประเทศ) เลขที่ 51 - 00966 ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ทั่วไป (ต่างประเทศ) เลขที่ 51-00747 ททท. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวแนะนำให้เทียวกับบริษัทท่องเที่ยวที่มีใบอนุญาตครบถ้วนถูกต้อง ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
หนองคายอินเตอร์ทัวร์ เลขที่ 268/6 หมู่ที่ 12 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร./แฟ็กซ์ (042) 420690 ติดต่อคุณแสงมณี มือถือ (DTAC) 083-4170765 (AIS) 081-2627500 หรือคุณชาตรี มือถือ (TRUE) 083-4512500 (LAOS)....856 20 993428542 E-mail : nongkhaitour@hotmail.com กรุณาโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด สาขาหนองคาย ชื่อบัญชี นางแสงมณี คุรุอังกูร บัญชีเลขที่ 624-233570-4 หรือบัญชีธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขาหนองคาย บัญชีเลขที่ 299-0-55718-9 ชื่อบัญชี นายชาตรี คุรุอังกูร